Fàilte gu Soillse – Lìonradh Nàiseanta Rannsachaidh airson Glèidheadh agus Ath-bheothachadh na Gàidhlig

Naidheachdan/Tachartasan

Co-labhairt Shoillse 2016

Tuesday April 26th 2016

Rannsachadh sna h-Eileanan: Agallamh

Wednesday April 20th 2016

Pròiseact Ùr - Leasachadh Corpais na Gàidhlig

Wednesday April 13th 2016

Luchd-Rannsachaidh sna h-Eileanan: Èirisgeigh, Griomasaigh, Sgalpaigh

Thursday March 31st 2016

Clàradh na co-labhairt fosgailte

Friday March 4th 2016