Tha Soillse air an treas geàrr-iris rannsachaidh fhoillseachadh airson 2013

An Cèitean 13, 2013

Tha an Geàrr-iris Rannsachaidh a’ toirt geàrr-iomradh air toraidhean bhon t-Suirbhidh air Beachdan Sòisealta na h-Alba, 2012, a thaobh beachdan dhaoine air a’ Ghàidhlig agus tha e stèidhichte air sampall de 1,229 daoine.

Gheibh sibh leth-bhreac dhen Geàrr-iris Rannsachaidh air-loidhne ann an seo.