Cunntas-sluaigh 2011: Aithisg

An t-Sultain 30, 2015

Seo ceangal gu aithisg a chaidh a dhèanamh le Oilthigh Dhùn Èideann, le taic bho Shoillse, a thàinig a-mach an-diugh.

Censuslogo

 

Stòras Rannsachaidh Fosgailte

An t-Sultain 21, 2015

Tha Stòras Rannsachaidh Shoillse a-nis fosgailte. Faodar fiosrachadh mun sgeama fhaighinn an seo, agus foirm iarrtais an seo.

Fiosrachadh to thagraichean

Triùir Luchd-Obrach Ùr

An t-Sultain 2, 2015

Thòisich Tamás Pétervári (air an taobh chlì) aig Soillse mar rannsaiche ann an sòiseo-chànanachas air 01/05/15. ’S e an t-uallach as motha a th’ air a bhith ag obair mar neach-taic rannsachaidh do Stiùiriche Shoillse, Prof Conchúr Ó Giollagáin.

Thòisich Gòrdan Camshron (sa mheadhan) agus Pàdruig Moireach air 01/09/15. Bidh iadsan ag obair còmhla mar luchd-rannsachaidh coimhearsnachd air a’ phròiseict ùr aig Soillse – Pròiseact Rannsachaidh Gàidhlig nan Eilean. Ged a bhios iad stèidhte aig Sabhal Mòr Ostaig, còmhla ri Tamás, bidh iad a’ siubhal air feadh nan Eilean Siar.

Triuir

Co-labhairt 2016: Planadh Mion-Chànain

An t-Sultain 1, 2015

Tha fiosrachadh ri fhaighinn a-nis air a’ cho-labhairt aig Soillse ann an 2016, a bhios air a cumail 06-08/06/2016 aig Oilthigh Ghlaschu. ‘S e tiotal na co-labhairt “Planadh Mion-Chànain: Coimhearsnachdan ann an Èiginn”, agus gheibhear barrachd a-mach ma deidhinn an seo.

2016confGDnotice