Luchd-Rannsachaidh sna h-Eileanan: Èirisgeigh, Griomasaigh, Sgalpaigh

Am Màrt 31, 2016

Bidh Pròiseact Rannsachaidh Gàidhlig nan Eilean a’ gabhail ceum air adhart sa Ghiblean le luchd-rannsachaidh a’ dol bho thaigh gu taigh ann an Èirisgeigh, Griomasaigh, agus Sgalpaigh. Tha fiosrachadh a bharrachd air na postairean shìos. Cliogaibh orra airson an leughadh.

scalpposter Grimposter  Erisposter

Clàradh na co-labhairt fosgailte

Am Màrt 4, 2016

 

Ma tha sibh airson tighinn dha cho-labhairt san Òg-mhìos tha sinn ag iarraidh oirbh a bhith a’ clàradh ro 01/05/2016. Tha dà cheum airson clàradh:

  1. Feumaidh sibh clàradh air an duilleag Eventbrite seo airson cìs na co-labhairt a phàigheadh (£125, a’ gabhail a-staigh pasgan na co-labhairt, tì/cofaidh, biadh aig meadhan-latha, dìnnear na co-labhairt agus cèilidh)
  2. An dèidh dhuibh clàradh thoiribh dhuinn fiosrachadh a bharrachd air an fhoirm Google seo.

conferenceheaderEN

Òraid leis an Àrd-ollamh Conchúr Ó Giollagáin

Am Màrt 2, 2016

“Ath-sgrùdadh air ar Suidheachadh: Na Mion-chànanan ann an Nua-aimsireachd an t-Saoghail Mhòir”

 

Conchúr Ó Giollagáin 19.2.16correctedcropped

Air 19/04/16 nì an t-Àrd-ollamh Conchúr Ó Giollagáin, anns a’ chiad òraid ann an sreath leantainneach, ath-sgrùdadh air suidheachadh buidhnean mion-chànanan bho thaobh dùbhlanan ionadail is eadar-nàiseanta. Bidh e a’ sgrùdadh mar a tha buaidhean nua-aimsireachd tric a’ dol an aghaidh a-chèile ann an saoghal an là an-diugh. Tha nua-aimsireachd air atharrachadh mòr sòisio-chultarail a thoirt a-steach, a tha air tighinn am follais an lùib iomadachd a’ bhaile mhòir. Ach air an dàrna làimh, tha cunnartan na cois mu choinneimh mairsinneachd nam buidhnean mion-chànanan, a dh’fhaodadh  iomadachd chultarail an t-saoghail a lughdachadh. Ann an co-theacsa sgoilearachd nan cànanan Ceilteach san latha an-diugh, tha e a’ cur na ceist an e Rannsachadh Ceilteach mar a tha e, a bhios a’ sgrùdadh dualchais chultarail ann an com-pàirteachas le sòisio-cànanachas ro-dhòchasach a’ bhaile mhòir, a’ bhun-stèidh innleachdail as fhreagarraiche airson nan dùbhlanan a tha romhainn. Tha Conchúr a’ mìneachadh gur e fuasgladh eile air an t-suidheachadh a tha a dhìth agus a’ toirt tuairisgeul seachad air ciamar a thèid dùbhlanan staid nam mion-chànanan a fhreagairt.

Fiosrachadh a bharrachd an seo.