Àrd-Ollamh Roibeard Ó Maolalaigh: Agallamhan

An t-Ògmhios 16, 2016

Tha rannsaichean Gàidhlig an sàs ann an cùmhnant airson taic chànanach agus theicnigeach a chur ri iomairt shuaicheanta ùr ann an cànan na Gàidhlig – “Leacag” (Leasachadh Corpais na Gàidhlig).

RobO

Bidh Roibeard Ó Maolalaigh, Àrd-ollamh na Gàidhlig, Iar-Phrionnsabal agus Ceannard Cholaiste nan Ealain, a’ stiùireadh sgioba eadar-oilthighe, a’ toirt sgoilearan bho Ghlaschu còmhla ri co-obraichean bho Oilthigh Dhùn Èideann agus Sabhal Mòr Ostaig (pàirt de dh’Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean). Bidh an sgioba ag obair fo bhratach Shoillse.

Bhruidhinn Rob ri Gordon Wells ma dheidhinn,

An seo ann an Gàidhlig:

Agus an seo ann am Beurla:

Am BBC aig co-labhairt Shoillse

An t-Ògmhios 10, 2016

Bha luchd-naidheachd bhon BhBC aig co-labhairt Shoillse ann an Glaschu gach latha fad an latha, le sgeulachdan air an sgaoileadh air telebhisean, rèidio, agus air-loidhne.

Seo sgeulachdan air-loidhne a chuir iad a-mach, stèidhte air agallamhan le luchd-rannsachaidh aig a’ cho-labhairt.

“Rabhadh mun Ghàidhlig”

“A bheil planaichean Gàidhlig ag obrachadh?”

“Sianail Gàidhlig ann an cunnart”