“Saoghal Thormoid” ri fhaighinn a-nis

An t-Samhain 22, 2016

Norman

Tha an sreath de chlàraidhean bhidio le stuthan-taic a bharrachd ri fhaighinn air-loidhne a-nis. Faodar am faicinn air a’ cheangal seo.

TormodTableGD

“Saoghal Thormoid” a’ dol air-loidhne

An t-Samhain 3, 2016

 

TormodandGordon

Chlàraich Gòrdan Wells sreath de chòmhraidhean sa Ghàidhlig le Tormod MacGill-Eain, a tha na sgrìobhadair, neach-ciùil is cleasaiche iomraiteach, fad seachdain aig deireadh a’ Ghiblein, anns an do bhruidhinn Tormod air a’ chuimhne a th’ aige air beatha nan Gàidheal ann an Glaschu is na h-Eileanan bho mheadhan an fhicheadamh linn gus an latha an-diugh.

Thèid na còig bhideothan, a tha eadar 35 is 55 mionaidean a dh’fhaid, fhoillseachadh air-loidhne air Guthan nan Eilean a dh’aithghearr, a’ tòiseachadh Diluain 07/11/16. Bidh tar-sgrìobhaidhean facal-air-an-fhacal rim faotainn air Clilstore, a leigeas le luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig sùil a chumail air a’ bhriathrachas le briog luchag*. Tha 27,000 facal ann uile gu lèir thar trì uairean gu leth de chlàraidhean, a bhios na ghoireas air leth airson luchd-ionnsachaidh agus luchd-rannsachaidh. ‘S e sàr sgeulaiche a th’ ann an Tormod, agus tha òrain, fealla-dhà is sgeulachdan ann am pailteas cuideachd. Mar sin, ged as e foghlam a tha aig cridhe nan clàraidhean, gheibhear dibhearsan gu leòr annta cuideachd!

Bha Tormod a’ bruidhinn air iomadh cuspair tron t-seachdain ach anns an fharsaingeachd bha gach latha stèidhichte air cuspair sònraichte:

Diluain Sinnsireachd
Dimàirt Foghlam
Diciadain Coimhearsnachdan
Diardaoin Cruthachalachd
Dihaoine Gàidhlig

 
‘S e co-obrachadh a th’ anns a’ phròiseact “Saoghal Thormoid” eadar Soillse, a chùm taic airgid ri na clàraidhean tron Mhaoin Bheag Rannsachaidh, agus Guthan nan Eilean, am pròiseact is tasglann coimhearsnachd dà-chànanachais a bhios a’ foillseachadh earrannan bhideo air-loidhne air beatha is obair anns na h-Eileanan Siar. Faodar na bhideothan a chleachdadh saor an asgaidh.

*Bidh Clilstore cuideachd a’ liubhairt cheanglaichean do dhreachdan Google Translate tron tab “unit info”. Bheir na dreachdan seo blasad de na còmhraidhean dhan fheadhainn nach eil air tòiseachadh air a’ Ghàidhlig ionnsachadh fhathast, ged a dh’fheumas sinn cumail nar cuimhne nach eil eadar-theangachadh didseatach eadar a’ Ghàidhlig is a’ Bheurla ach aig an fhìor thoiseach an-dràsta.