Pròtocal Donostia airson Còraichean Cànain

An Dùbhlachd 20, 2016

Bha Stiùiriche Shoillse, An t-Àrd Ollamh Conchúr Ó Giollagáin, ann an Donostia ann am Dùthaich nam Basgach air 17 Dùbhlachd airson a làmh a chur ri Pròtocal 2016 airson Còraichean Cànain. Gheibhear am brath naidheachd an seo, far am faighear am pròtocal fhèin cuideachd.

Òraid Ned Madrell

An Dùbhlachd 20, 2016

Thug an Dr Cassie Smith-Christmas, fhathast na neach-compàirt rannsachaidh aig Soillse a tha ag obair a-nise le Ollscoil Luimnigh, Òraid Ned Madrell 2016 seachad air Eilean Mhanainn, air aoigheachd  Culture Vannin agus yn Cheshaght Ghailckagh. B’ e an cuspair a bh’ aice “The Affective Landscape of Intergenerational Language Transmission: A Case Study of a Scottish Gaelic-Speaking Family”. Chìthear air YouTube i an seo: