An Dr Dòmhnall Uilleam Stiùbhart: Agallamh

Am Màrt 29, 2017

Cluinnear an Dr Dòmhnall Uilleam Stiùbhart sa bhidio seo, agus e a’ bruidhinn mun obair rannsachaidh aig Sabhal Mòr Ostaig sa phròiseact “LEACAG”, air a mhaoineachadh le Bòrd na Gàidhlig. Bidh e a’ siubhal air feadh nan eilean a dh’aithghearr airson bruidhinn ri daoine a chleachdas Gàidhlig bho latha gu latha.

Stiùiriche aig Oilthigh Stockholm

Am Màrt 9, 2017

Stockholm

Bheir Stiùiriche Shoillse, Àrd-Ollamh Conchúr Ó Giollagáin, òraid seachad sa Bheurla air “Minority bilingual acquisition and challenges for educational provision: Issues for the Gaeltacht and the Gàidhealtachd” air buth-obrach air “Education, language policy issues and minoritized languages across borders” aig Oilthigh Stockholm University air Diardaoin 30/03/17. Fiosrachadh a bharrachd an seo.

Coinneamhan sna h-Eileanan

Am Màrt 6, 2017

Posterpic1

Thèid coinneamhan poblach a chumail le Pròiseact Rannsachaidh Gàidhlig nan Eilean sa Mhàrt agus sa Ghiblean, far am bi cuireadh do mhuinntir nan eilean am beachdan a thogail air staid na Gàidhlig san latha an-diugh.

Seo na coinneamhan sa Mhàrt:

posterscreenshot

 

Bidh coinneamhan a bharrachd air an cumail ann an Leòdhas agus na Hearadh an ath-mhìos.