Òraid leis an Àrd-Oll. Conchúr Ó Giollagáin

An Giblean 29, 2017

“Gàidheil Alba is Èireann agus lèirsinn ùr airson poileasaidhean leasachadh cànain”. Colaiste Inbhir Nis, 11/05/17, 7-8.30 pm.

COGOraid

 

Thèid an òraid seo a lìbhrigeadh sa Ghàidhlig.

Sgoilearachd PhD: Cànan is Cultar

An Giblean 17, 2017

 

UHIlogo

Tha PhD co-cheangailte ri Gàidhlig air a shanasachd aig Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean.

‘S e an cuspair “Language and Culture as a Societal Asset: Strategic Alignment of Language Policy to a Sustainable Socio-economic Market for Gaelic”. Fiosrachadh a bharrachd an seo.

Coinneamhan ann an Leòdhas agus Na Hearadh

An Giblean 5, 2017

posterpic2

Thèid coinneamhan poblach a chumail le Pròiseact Rannsachaidh Gàidhlig nan Eilean sa Ghiblean, far am bi cuireadh do mhuinntir nan eilean am beachdan a thogail air staid na Gàidhlig san latha an-diugh. Tha na coinneamhan seo a’ leantail air an fheadhainn ann an Sgalpaigh, Uibhist is Barraigh sa Mhàrt.

Seo na coinneamhan sa Ghiblean:

LeòdhasHearadh