Pròiseactan le Oilthigh Mhanchester

An t-Sultain 11, 2017

ManUnilogo

Tron Stòras Rannsachaidh chaidh aig Soillse air pròiseactan agus ceanglaichean rannsachaidh a leasachadh le oilthighean eile, a bharrachd air an fheadhainn a bha an sàs anns an lìonradh bho thùs. Tha Oilthigh Mhanchester nam measg, far an do stiùir an Dr Sarah NicGuaire, cuide ri Fiona Lyon, dà phròiseact ceangailte ri Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig.

Gheibhear gearr-chunntas air an dà phròiseact shìos.

  1. Seeking teachers’ views regarding literacy resources in Gaelic Medium Education (2014-2015)
  2. Measuring teacher support for standardised assessment in Gaelic Medium Education (2016-2017)