Rannsachadh na Gàidhlig 2018 – Taisbeanaidhean

An t-Sultain 3, 2018

Mealaibh ur naidheachd, Oilthigh Dhùn Èideann air co-labhairt shoirbheachail – Rannsachadh na Gàidhlig 2018. Bha co-dhiù 15 taisbeanaidhean ann le daoine co-cheangailte le Soillse ann an dòigh air choireigin. Tha cuid dhiubh rim faotainn air-loidhne a-nis tro na ceanglaichean shìos.

“Gàidhlig ga bruidhinn an seo?” – Code-choice and language management initiatives in Stornoway. Dr Inge Birnie, University of Strathclyde

Comasan labhairt ann an Gàidhlig. Nicola Carty, Oilthigh Ghlaschu

Reachdais air foghlam Gàidhlig: Èifeachd agus buaidh. An t-Ollamh Rob Dunbar, Oilthigh Dhùn Èideann

Fèin-aithne an luchd-labhairt ùra ann an Albainn agus an Albainn Nuaidh. Stiùbhart Dunmore (Oilthigh Dhùn Èideann) agus Nicola Carty (Oilthigh Ghlaschu)

Luchd-ionnsachaidh dualchasaich. Michelle NicLeòid agus Marsaili NicLeòid, Oilthigh Obar Dheathain

Language, Identity and Civic Participation amongst Gaelic-speaking adolescents. Fiona O’Hanlon, Kirstie MacLeod & Lindsay Paterson, University of Edinburgh