“Talking Points” le Tormod

Am Faoilleach 18, 2022

Sreath de dheasbadan air an clàradh air Cànanan ann an Cunnart, Cànanan air an Rangachadh, agus Cànanan Taobh ri Taobh.

Sna seachdainnean mu dheireadh dhen phròiseact Mediating Multilingualism thàinig na com-pàirtichean eadar-nàiseanta sna h-oilthighean ann an Alba, Diaimeuga, agus sna h-Innseachan còmhla airson cuspairean san robh ùidh aca uile a dheasbad cuide ri luchd-labhairt às an Rioghachd Aonaichte aig a bheil cànanan choimhearsnachd. Chleachd iad pìosan a-mach à Saoghal Thormoid airson na deasbadan, a chaidh a chumail sa Bheurla, a thòiseachadh. Chaidh na còmhraidhean seo a chlàradh, agus tha iad a-nis ri fhaighinn air sianal YouTube Guthan nan Eilean.

Bheir an clàr shìos ceanglaichean ris na deasbadan gu lèir, cuide ris na criomagan le Tormod MacGill-Eain a’ bruidhinn. Gheibhear pròiseactan ceangailte a bharrachd air duilleagan Institiud Rannsachaidh Cànain Oilthigh na Gàidhealtachd ‘s nan Eilean.

Cuspair

Còmhradh Clàraichte Criomag à Saoghal Thormoid

Language Endangerment:
Gaelic Trajectory?

Talking Points 1 Saoghal Thormoid clip 1

Language Hierarchies:
English Ascendancy?

Talking Points 2 Saoghal Thormoid clip 2
Language Contact:
Bilingual Balance?
Talking Points 3 Saoghal Thormoid clip 3