Soillse air tighinn gu crìoch

An t-Ògmhios 1, 2023

Tha buill an lìonraidh air aontachadh pròiseact Shoillse a thoirt gu crìoch, agus chaidh stad a chur air an obair gu foirmeil aig deireadh a’ Mhàirt am bliadhna. Mairidh làrach-lìn Shoillse beò fad treiseag fhathast ach cha tèid postaichean ùra a chur ris bho seo a-mach. Chaidh stuthan a chaidh a chruinneachadh tron phròiseact a chur ann an stòras air-loidhne fosgailte, a bhios ri fhaicinn air duilleagan an Institiud Rannsachaidh Cànain aig Oilthigh na Gàidhealtachd ’s nan Eilean, a leanas air le dìleab chudromach Shoillse ann an com-pàirteachas le oilthighean eile agus le buidhnean agus luchd-ùidh sa choimhearsnachd.