An Dr Dòmhnall Uilleam Stiùbhart: Agallamh

Am Màrt 29, 2017

Cluinnear an Dr Dòmhnall Uilleam Stiùbhart sa bhidio seo, agus e a’ bruidhinn mun obair rannsachaidh aig Sabhal Mòr Ostaig sa phròiseact “LEACAG”, air a mhaoineachadh le Bòrd na Gàidhlig. Bidh e a’ siubhal air feadh nan eilean a dh’aithghearr airson bruidhinn ri daoine a chleachdas Gàidhlig bho latha gu latha.