An Dr Uilleam Lamb: Agallamhan

September 27, 2016

WillUofEBig

Bhruidhinn an Dr Uilleam Lamb ri Gordon Wells mu dheidhinn na h-obrach a tha Oilthigh Dhùn Èideann a’ dèanamh sa chiad phàirt de phròiseict “LEACAG” – agus gu h-àraid mun àite a th’ aig daoine a bhios a’ cleachdadh Gàidhlig gu proifeiseanta.

An seo sa Ghàidhlig:

An seo sa Bheurla: