Bùth-obrach air Urras na Gàidhlig

April 29, 2021

 

Chaidh bùth-obrach eile a chumail air-loidhne air a’ mholadh a tha a’ nochdadh san leabhar air Staing na Gàidhlig airson “Urras na Gàidhlig” a stèidheachadh. Bhruidhinn Iain Caimbeul aig an Institiud Rannsachaidh Cànain aig Oilthigh na Gàidhealtachd ‘s nan Eilean air a’ chuspair “Building Resilience in Gaelic-speaking Communities: Governance, Agency, Participation“.

Tha an taisbeanadh air a sgrìobhadh a-mach ann am Beurla, ach ‘s e Gàidhlig a chleachd Iain airson a mhìneachadh, agus ‘s e Gàidhlig a chleachd na daoine a bha an làthair airson ceistean agus molaidhean a thogail san deasbad a thàinig as dèidh an taisbeanadh, le muinntir nan eilean ann às an Eilean Sgitheanach, Leòdhas, Uibhist, agus Barraigh, a bharrachd air riochdairean bho na h-oilthighean ann an Soillse.

Seo an taisbeanadh mar PDF.

Aithisg dheireannach air pròiseact ASR

April 16, 2021

Seo an aithisg dheireannach air a’ phròiseact air aithneachadh cainnt air a mhaoineachadh le Soillse. Mar a chithear, ged a tha maoineachadh Shoillse air tighinn gu crìoch, tha an obair leasachaidh fhathast a’ dol, agus tha an sgioba a’ fàs.

Reic an Earraich

April 1, 2021

Aig dìreach £15, gheibhear an leabhar cudromach seo aig prìs 40% nas ìsle na an àbhaist fad mìos a’ Ghiblein.

Aig Comhairle nan Leabhraichean an seo:

https://gaelicbooks.org/index.php?route=product/product&product_id=1688&search=gaelic+crisis

Tuigse ùr

March 22, 2021

 

Chaidh bùth-obrach air-loidhne a chumail le Soillse air “New Insights on the Vernacular Gaelic Communities in the Islands” airson buill agus com-pàirtichean air 04/03/21, air a stiùireadh leis an Àrd-Ollamh Conchúr Ó Giollagáin. Bha riochdachadh ann bho oilthighean san lìonradh, cuide ri sgoilearan eile bho thaobh a-muigh Alba fhèin. A bharrachd orra sin, bha daoine às na coimhearsnachdan sna h-eileanan an làthair cuideachd.

Chaidh an taisbeanadh aig an Àrd-ollamh Ó Giollagáin a chlàradh, agus faodar fhaicinn a-nis le duine sam bith:

Cha deach an deasbad an dèidh an taisbeanadh a chlàradh, gus nach biodh bacadh sam bith ga fhaireachdainn air beachdan is molaidhean a thabhann, agus chaidh ceistean agus puingean gu leòr a thogail, an dà chuid aig na h-acadaimigich agus aig muinntir nan sgìrean fhèin. Ach, as dèidh làimh, rinn buill “Guth nan Siarach” an clàradh fhèin air na beachdan a bh’ aca air an rannsachadh a chaidh a thaisbeanadh. ‘S e buidheann ùr a tha seo, a chaidh a stèidheachadh an dèidh foillseachadh an “Gaelic Crisis”, agus tha iad an dùil ri làrach-lin a thòiseachadh an ceartuair. San eadarama seo na beachdan gu lèir aca air an clàradh, agus rim faighinn air làrach Guthan nan Eilean.

Cuideachd, airson blasad beag fhàighinn dhen deasbaid aca, seo bhidio goirid a chaidh a sgaoileadh air na meadhannan sòisealta.

Tachartas air Latha Eadar-nàiseanta nan Cànan Màthaireil air a chlàradh

March 3, 2021

Chaidh Latha Eadar-nàiseanta nan Cànan Màthaireil a chomharrachadh air feadh an t-saoghail air 21/02/21. Am measg iomadh tachartas air-loidhne, chùm an Taigh-tasgaidh Digiteach sreath de sheiseanan le fòcas a’ gluasad bho Àisia a Deas gu Aimeireaga a Tuath.

Chaidh iomradh sònraichte a chur air Gàidhlig ann an Seisean 3, ri taobh Jamaican. Thug Stiùiriche Shoillse, Conchúr Ó Giollagáin, òraid ghoirid seachad (aig 00.12.50) air an leabhar, “Gaelic Crisis“. As dèidh sin bha measgachadh ann de chòmhradh, òran is bàrdachd, le tuilleadh air a’ Ghàidhlig le Gordon Wells (00.31.50) agus Meg Hyland (01.09.50), cuide ri Audrey West (00.50.45) agus Yvonne Blake (01.35.35) a’ bruidhinn air Jamaican. Chaidh an tachartas gu lèir a chlàradh, agus faodar èisteachd ris tron cheangal seo: https://tinyurl.com/HebrideanCaribbean

Fios ùr mun phròiseict air aithneachadh cainnt

January 29, 2021

Tha Lucy Evans, a tha ag obair air a’ phròiseact air a stiùireadh le Oilthigh Dhùn Èideann air aithneachadh cainnt, air aithisg ùr a thoirt a-mach air an adhartas gu ruige seo airson a’ bhlog aig an Gaelic Algorithmic Research Group. Na lùib tha eisimpleirean ann air na toraidhean a thàinig a-mach mar-thà, co-cheangailte ri obair fo-thiotalachd

Faodar a leughadh an seo.

Thig maoineachadh Shoillse airson na h-obrach seo gu crìoch a dh’aithghearr, ach tha Will agus a sgioba air airgead a bharrachd fhaighinn mar-thà airson leantail orra leis an obair luachmhor seo.

Staing na Gàidhlig: Caibideil 9

November 6, 2020

Ma tha duine sam bith airson barrachd a leughadh mu dheidhinn “Staing na Gàidhlig” mus tèid na coinneamhan sna coimhearsnachdan a chumail le Alasdair Allan, BPA nan Eilean Siar, tha tionndadh Gàidhlig a-nis ri fhaotainn air-loidhne de Chaibideil 9 san leabhar: “A dh’ionnsaigh modail ùr airson ath-bheòthachadh coimhearsnachd na Gàidhlig”. Faodar a leughadh an seo.

 

Agus faodar clàradh airson na coinneamhan an seo.

“Living off the edge”: taisbeanadh air-loidhne

October 30, 2020

Bha taisbeanadh air-loidhne aig an àrd-ollamh Conchúr Ó Giollagáin airson an t-sreath de sheiminearan aig “The Edge” ann an OGE air Diardaoin 29mh, An Dàmhair, air an robh an tiotal “Living off the edge: The crisis in late modern ethnolinguistic diversity from the Gaelic perspective”. Bha e a’ togail air no toraidhean a thàinig a-mach às an leabhar ùr “The Gaelic Crisis in the Vernacular Community“.

Tha e ri fhaicinn a-nis air YouTube:

 

Neach-rannsachaidh air Aithneachadh Cainnt

October 5, 2020

Tha Lucy Evans air ùr tòiseachadh mar neach-rannsachaidh aig Oilthigh Dhùn Èideann, ag obair air pròiseact Shoillse air aithneachadh cainnt a tha air a stiùireadh leis an Dr Uilleam Lamb. Tha Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean agus Quorate Technology Ltd cuideachd an sàs sa chom-pàirteachas. Seo agallamh a rinn Lucy airson GARG – (Gaelic Algorithmic Research Group).

Agallamh le Lucy Evans / An interview with Lucy Evans

 

“The Gaelic Crisis” air fhoillseachadh

July 2, 2020

Chaidh toraidhean a’ phròiseict rannsachaidh aig Soille air Gàidhlig sna h-Eileanan fhoillseachadh mar leabhar.

Tha an leabhar ‘The Gaelic Crisis in the Vernacular Community: A Comprehensive Sociolinguistic Survey of Scottish Gaelic’, ri fhaighinn bho Chomhairle nan Leabhraichean.

Bho bhith a’ sgrùdadh an rannsachaidh, tha prìomh thoraidhean nan ùghdaran a’ sealltainn gu bheil an cànan ann an staing, agus gu bheil cleachdadh sòisealta agus toirt seachad a’ chànain an ìmpis briseadh sìos anns na coimhearsnachdan dùthchasach mu dheireadh.

Tha na h-ùghdaran a’ moladh slighe ùr radaigeach gus Gàidhlig dhùthchasach sna h-eileanan ath-bheòthachadh, cho math ri modh-obrach agus ro-innleachd ùr a chur an sàs. Tha iad a’ dèanamh argamaid gum bu chòir modail smiorail a bhith ann, stèidhichte air Urras Leasachaidh Coimhearsnachd airson luchd a’ chànain agus fo stiùir dhìreach na coimhearsnachd.

Tha an sgioba sgrìobhaidh (Conchúr Ó Giollagáin, Gòrdan Camshron, Pàdruig Moireach, Brian Ó Curnáin, Iain Caimbeul, Brian MacDonald agus Tamás Péterváry) air geàrr-iris rannsachaidh a sgrìobhadh cuideachd far am faighear na toraidhean agus molaidhean as cudromaiche. Tha seo ri fhaighinn an seo mar PDF air-loidhne.

Tha dàta staitistigeil a bharrachd nach deach a chur san leabhar cuideachd ri fhaighinn air-loidhne air na duilleagan seo aig an Institiud Rannsachaidh Cànain aig Oilthigh na Gàidhealtachd ‘s nan Eilean.

Gheibhear geàrr-chunntas fìor ghoirid (3-duilleagan) air-loidhne an seo.