Òraidean Shoillse ann an Dùn Èideann

An Gearran 16, 2016

Thèid an sreath ùr de sheiminearan aig Soillse a chumail eadar 24 Gearran agus 20 Giblean, ann an 50 Ceàrnag Sheòrais, Dùn Èideann. Bidh seachd tachartasan againn, cuid dhiubh a’ coimhead air cuspairean Gàidhlig, cuid air mion-chànanan eile. Fiosrachadh an seo.

SoillseSeminars

 

Coinneamh ann an Copenhagen

An t-Samhain 30, 2015

Chaidh coinneamh a chumail san Danmhairg air 27-28, le riochdairean bho oilthighean agus buidhnean leasachaidh aig a bheil ùidh ann an cànain beaga san Roinn Eòrpa. Chualas mu dheidhinn staid nan cànan Gàidhealach ann an Èirinn agus Alba, agus cuideachd mu dheidhinn nan cànan Sámi ann an Nirribhidh agus san Fhionnlann. Thathas a’ beachdachadh a-nis air pròiseact rannsachaidh eadar-nàiseanta a chur ri chèile far an tèid aig na h-oilthighean agus na buidhean leasachaidh air obair a dhèanamh còmhla gus suidheachadh nan cànan beaga a thuigsinn nas fheàrr, agus molaidhean a dhèanamh airson modal leasachaidh ùr a chruthachadh.

Coinneamh ann an Copenhagen

San dealbh:
Torkel Rasmussen, Sámi Allaskuvla
Peadar Morgan, Bòrd na Gàidhlig
Michelle Francett-Hermes, Oulun Yliopisto
Caoimhín Ó Dónaill, Ollscoil Uladh
Conchúr Ó Giollagáin, Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean
Colm Ó Baoill, Foras na Gaeilge

Dà Leabhar Ùr

An t-Samhain 20, 2015

cassieSileascovers

Tha dà leabhar ùr, air an sgrìobhadh le luchd-rannsachaidh aig Soillse, air tighinn a-mach o chionn ghoirid. Tha fear dhiubh sa Ghàidhlig, agus am fear eile sa Bheurla – ach an dithis dhiubh air cuspairean cudromach. Fiosrachadh a bharrachd shìos.

A’ Ghàidhlig agus Beachdan nan Sgoilearan

Cothroman leasachaidh ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig

Sìleas L NicLeòid

Tha an leabhar seo stèidhichte air cuid de na toraidhean as cudromaiche a bhios ag èirigh ann an tràchdas PhD Sìleas NicLeòid. Anns an leabhar, tha Sìleas a’ toirt sùil mhionaideach airson na ciad uair air beachdan agus tuigse nan sgoilearan foghlam tro mheadhan na Gàidhlig fhèin air a’ Ghàidhlig agus air FMG, air mar a tha iad a’ faireachdainn mun t-suidheachadh ionnsachaidh aca, mun cuid chomasan sa Ghàidhlig agus mun t-seòrsa dreuchd a th’ aig a’ Ghàidhlig nam beatha.

Tha an leabhar a’ cumail fòcas làidir air guth na cloinne fhèin, stèidhichte air agallamhan le 80 sgoilear bho air feadh na h-Alba, eadar Clas 4 sa bhun-sgoil agus Bliadhna 2 san àrd-sgoil. Leis mar a thèid beachdan nan sgoilearan fhèin a chur ri beachdan nan inbheach, thathar a’ ruigsinn cho-dhùnaidhean agus mholaidhean a tha air leth cudromach do leasachadh FMG san àm ri teachd. Gheibhear an leabhar seo bho Bhùth Ostaig an-dràsta:

http://www.smo.uhi.ac.uk/en/buth/gnothaichean-canain/

Family Language Policy

Maintaining an Endangered Language in the Home

Cassie Smith-Christmas

Why some children being raised in multilingual environments use more of their minority language than others is an important question both for researchers and caregivers of multilingual children. This book sheds light on this question by exploring it through the lens of three siblings on the Isle of Skye, Scotland, who are being raised in an extended family where the adults are trying to maintain the endangered language Scottish Gaelic with them. However, despite the adults’ best efforts, and despite the fact that the children attend a Gaelic immersion school, none of the children currently use very much Gaelic. Smith-Christmas looks at the adults’ individual language ideologies and their language practices with the children, as well as their language practices with each other and the language norms in the wider community, in order to explain why language maintenance is such a continual uphill struggle for this family.

http://www.palgrave.com/page/detail/family-language-policy-cassie-smithchristmas/?sf1=barcode&st1=9781137521828

Stòras Rannsachaidh: Ùine a bharrachd

An t-Samhain 12, 2015

Tha an ceann-latha airson iarrtasan air atharrachadh gu 31/01/16. Fios a bharrachd an seo.

Pàrantan Èireannach agus Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig ann an Alba

An t-Samhain 10, 2015

Tha aithisg ùr air tighinn a-mach a fhuair taic bhon Stòras Rannsachaidh aig Soillse. Seo an ceangal.

Irishparentstitle

Cunntas-sluaigh 2011: aithisg, pàirt 2

An Dàmhair 29, 2015

Seo ceangal dhan dàrna phàirt dhen aithisg a rinn Oilthigh Dhùn Èideann, le taic bho Shoillse.

Censuslogo

Gairm airson pàipearan

An Dàmhair 23, 2015

Gheibhear gairm airson pàipearan airson co-labhairt Shoillse 2016 an seo.

2016confGDnotice

Cunntas-sluaigh 2011: Aithisg

An t-Sultain 30, 2015

Seo ceangal gu aithisg a chaidh a dhèanamh le Oilthigh Dhùn Èideann, le taic bho Shoillse, a thàinig a-mach an-diugh.

Censuslogo

 

Stòras Rannsachaidh Fosgailte

An t-Sultain 21, 2015

Tha Stòras Rannsachaidh Shoillse a-nis fosgailte. Faodar fiosrachadh mun sgeama fhaighinn an seo, agus foirm iarrtais an seo.

Fiosrachadh to thagraichean

Triùir Luchd-Obrach Ùr

An t-Sultain 2, 2015

Thòisich Tamás Pétervári (air an taobh chlì) aig Soillse mar rannsaiche ann an sòiseo-chànanachas air 01/05/15. ’S e an t-uallach as motha a th’ air a bhith ag obair mar neach-taic rannsachaidh do Stiùiriche Shoillse, Prof Conchúr Ó Giollagáin.

Thòisich Gòrdan Camshron (sa mheadhan) agus Pàdruig Moireach air 01/09/15. Bidh iadsan ag obair còmhla mar luchd-rannsachaidh coimhearsnachd air a’ phròiseict ùr aig Soillse – Pròiseact Rannsachaidh Gàidhlig nan Eilean. Ged a bhios iad stèidhte aig Sabhal Mòr Ostaig, còmhla ri Tamás, bidh iad a’ siubhal air feadh nan Eilean Siar.

Triuir

Co-labhairt 2016: Planadh Mion-Chànain

An t-Sultain 1, 2015

Tha fiosrachadh ri fhaighinn a-nis air a’ cho-labhairt aig Soillse ann an 2016, a bhios air a cumail 06-08/06/2016 aig Oilthigh Ghlaschu. ‘S e tiotal na co-labhairt “Planadh Mion-Chànain: Coimhearsnachdan ann an Èiginn”, agus gheibhear barrachd a-mach ma deidhinn an seo.

2016confGDnotice

Cànain beaga…

An Lùnastal 31, 2015

Chaidh cuireadh a thoirt do Mharsaili NicLeòid, a tha ag obair le Soillse aig Oilthigh Obar Dheathain, pàipear a thoirt seachad aig an 24mh Congress of Endangered Languages and Cultures, 23-25/07/2015 ann an Uesca, san Spàinn. B’ e tiotal a pàipeir “Small languages, big interventions: institutional support for Gaelic in Scotland”. Faodar a leughadh (ann am Beurla) an seo.

marsailieplateteaching

Com-pàirtichean Rannsachaidh Shoillse – Cuireadh

An Lùnastal 19, 2015

A bheil ùidh agaibh ann an bhith nur Com-pàirtiche Rannsachaidh aig Soillse? Gheibhear fiosrachadh mun sgeama an seo.

associateGaelicPoster

 

“Gàidheil ùra?” Taisbeanadh ICCS le Stuart Dunmore

An t-Iuchar 27, 2015

Seo an taisbeanadh a chleachd Dr Stuart Dunmore aig Còmhdhail Eadar-nàiseanta na Ceiltis ann an Glaschu. ‘S e an cuspair a bh’ aige “Luchd-labhairt ùra? Gàidheil ùra?”

StuartICCS

Taisbeanadh ICCS: Cleachdadh na Gàidhlig anns an roinn phoblach

An t-Iuchar 23, 2015

Bha seisean aig Inge Birne, oileanach PhD le Soillse, aig Còmhdhail Eadar-nàiseanta na Ceiltis aig Oilthigh Glaschu air “Cleachdadh na Gàidhlig anns an roinn phoblach”. Seo an taisbeanadh a chleachd i.

 

SoignicheanGàidhlig

Òraid le Stuart Dunmore aig Sabhal Mòr Ostaig

An t-Iuchar 8, 2015

Thug Stuart Dunmore òraid seachad aig an dàrna cho-labhairt aig Soillse air 29/05/15. Seo an taisbeanadh a chleachd e:

Taisbeanadh

Agus rinn e bhidio goirid cuideachd mu na bha e air a bhith ris aig a’ cho-labhairt fhad ’s a bha e ann, le iomradh air na toraidhean a thàinig a-mach às a chuid rannsachaidh:

 

Òraid ann am Baile Átha Cliath

An t-Iuchar 7, 2015

Thug Cassie Smith-Christmas, neach-rannsachaidh aig Soillse, òraid seachad aig “The First Celtic Sociolinguistics Symposium” ann am Baile Átha Cliath air 26/06/15. Seo an taisbeanadh a chleachd i.

Motherese

Dà dhreuchd: Neach-Rannsachaidh Coimhearsnachd

An t-Ògmhios 29, 2015

Seo sanas airson dà dhreuchd ùr aig Soillse:

Sanas obrach

Gheibhear fiosrachadh a bharrachd an seo, agus foirm iarrtais an seo.

Taisbeanadh air Rannsachadh sna h-Eileanan

An t-Ògmhios 21, 2015

Chaidh an taisbeanadh seo a thoirt seachad ann an oifisean Comhairle nan Eilean Siar ann an Steòrnabhagh air 16/06/15.

Fiosrachadh a bharrachd an seo:

https://guthan.wordpress.com/2015/06/21/islands-research-overview/