Cànain beaga…

An Lùnastal 31, 2015

Chaidh cuireadh a thoirt do Mharsaili NicLeòid, a tha ag obair le Soillse aig Oilthigh Obar Dheathain, pàipear a thoirt seachad aig an 24mh Congress of Endangered Languages and Cultures, 23-25/07/2015 ann an Uesca, san Spàinn. B’ e tiotal a pàipeir “Small languages, big interventions: institutional support for Gaelic in Scotland”. Faodar a leughadh (ann am Beurla) an seo.

marsailieplateteaching