Seiminear air ASR ann an Gàidhlig

May 5, 2022

Chùm Soillse seiminear air-loidhne air “Progress Towards Accurate Automatic Speech Recognition” air 27/04/22, air a lìbhrigeadh le Dr Will Lamb, Àrd-òraidiche aig Oilthigh Dhùn Èideann. Bha luchd-frithealaidh an làthair le ùidh aca ann am Bascais, Friulais, agus Maltais, a bharrachd air daoine às na coimhearsnachdan Gàidhealach.

Chaidh an taisbeanadh aig Dr Lamb a chlàradh. Faodar fhaicinn an seo le ro-ràdh goirid le Stiùiriche Shoillse, an t-Ollamh Conchúr Ó Giollagáin.

Faodar PDF dhen taisbeanaidh a leughadh an seo, le ceanglaichean air an cur ann ri goireasan agus làraich eile air-loidhne.

Co-labhairt: A’ Cur Phoileasaidhean Mion-Chànain an Sàs ann an Coimhearsnachdan Ionadail

February 21, 2022

Co-labhairt Eadar-nàiseanta, 29–31 Lùnastal 2022,

Caladh Inn, Steòrnabhagh, Eilean Leòdhais, Alba

Gairm Phàipearan

Tha Soillse fìor thoilichte a ràdh gum bi co-labhairt eadar-nàiseanta air a bheil ‘A’ Cur Phoileasaidhean Mion-chànain an Sàs ann an Coimhearsnachdan Ionadail’ gu bhith ann eadar 29–31 Lùnastal anns a’ Chaladh Inn, Steòrnabhagh, Eilean Leòdhais, Alba.

Tha a’ cho-labhairt seo air a cur air dòigh fo sgèith agus le taic bho Shoillse, Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean. Tha an luchd-labhairt a leanas gu bhith an làthair: François Grin (Oilthigh Geneva), Pàdruig Moireasdan (Iomairtiche na Gàidhlig), Jane NicLeòid (Iomairtiche na Gàidhlig), Agnes Rennie (Urras Oighreachd Ghabhsainn) agus Lowri Cunnington Wynn (Oilthigh Aberystwyth).

Thèid gabhail ri taisbeanaidhean eadar 250 agus 300 facal (gun a bhith a’ toirt a-staigh tùsan) anns a’ Bheurla no anns a’ Ghàidhlig le eachdraidh-beatha ghoirid (gun a bhith nas fhaide na 150 facal), agus anns a bheil iomradh mu bhuntanas, mar a chithear iomchaidh, agus anns a bheil taghadh am bi sibh an làthair ann an Steòrnabhagh no air-loidhne. Tha ceann-latha 20 Cèitean 2022 airson geàrr-chunntasan a chur a-staigh. Bhitheamaid fada nur comain nan cuireadh sibh ur geàrr-chunntas no ceistean thugainn aig conference2022@soillse.ac.uk cho fada ’s a bhios iad a’ freagairt ri tèama na co-labhairt. Tha bursaraidhean rim faotainn airson oileanaich agus luchd-rannsachaidh. Bu chòir do thaisbeanaidhean a bhith 20 mionaid a dh’fhaid gus am bi 10 mionaidean ann airson cèistean agus deasbad.

Thathar an dòchas gun tèid a’ cho-labhairt air adhart san dòigh àbhaisteach ach, mura tèid, tha planaichean eile againn gus an tèid a cur air dòigh mar cho-labhairt mheasgaichte le taisbeanaidhean ri fhaotainn air-loidhne, agus luchd-labhairt agus luchd-èisteachd ann an Steòrnabhagh (ma bhios sin comasach agus a’ dol leis na riaghailtean a dh’fhaodadh a bhith ann aig an àm ud) cho math ris an fheadhainn air-loidhne. Cosgaidh a’ cho-labhairt £50 gach neach, ged a bhithear an làthair san taigh-òsta no air-loidhne (ach chan urrainear cosgais an lùib siubhal no àite-fuirich a phàigheadh air ais idir ma thèid a’ cho-labhairt air adhart mar bu mhiann leinn), agus tha sin a’ toirt a-staigh suipear na co-labhairte dhan fheadhainn a bhios ga h-iarraidh. Thèid barrachd fiosrachaidh mu chlàradh is eile a sgaoileadh a dh’aithghearr.

Airson tuilleadh fiosrachaidh, cuiribh fios thugainn: conference2022@soillse.ac.uk.

Gus Gairm Phàipearan a thoirt a-nuas na riochd PDF: http://www.soillse.ac.uk/wp-content/uploads/GaP-2022-Soillse-Co-labhairt.pdf

Clàradh airson na co-labhairt: Eventbrite.com

“Talking Points” le Tormod

January 18, 2022

Sreath de dheasbadan air an clàradh air Cànanan ann an Cunnart, Cànanan air an Rangachadh, agus Cànanan Taobh ri Taobh.

Sna seachdainnean mu dheireadh dhen phròiseact Mediating Multilingualism thàinig na com-pàirtichean eadar-nàiseanta sna h-oilthighean ann an Alba, Diaimeuga, agus sna h-Innseachan còmhla airson cuspairean san robh ùidh aca uile a dheasbad cuide ri luchd-labhairt às an Rioghachd Aonaichte aig a bheil cànanan choimhearsnachd. Chleachd iad pìosan a-mach à Saoghal Thormoid airson na deasbadan, a chaidh a chumail sa Bheurla, a thòiseachadh. Chaidh na còmhraidhean seo a chlàradh, agus tha iad a-nis ri fhaighinn air sianal YouTube Guthan nan Eilean.

Bheir an clàr shìos ceanglaichean ris na deasbadan gu lèir, cuide ris na criomagan le Tormod MacGill-Eain a’ bruidhinn. Gheibhear pròiseactan ceangailte a bharrachd air duilleagan Institiud Rannsachaidh Cànain Oilthigh na Gàidhealtachd ‘s nan Eilean.

Cuspair

Còmhradh Clàraichte Criomag à Saoghal Thormoid

Language Endangerment:
Gaelic Trajectory?

Talking Points 1 Saoghal Thormoid clip 1

Language Hierarchies:
English Ascendancy?

Talking Points 2 Saoghal Thormoid clip 2
Language Contact:
Bilingual Balance?
Talking Points 3 Saoghal Thormoid clip 3

Duais na Gàidhlig

November 17, 2021

Meal a naidheachd air a’ bhuidheann GARG aig Oilthigh Dhùn Èideann airson Duais na Gàidhlig fhaighinn airson na h-obrach a rinn iad air aithneachadh cainnt.

Riaghladh Com-pàirteachail agus Fèin-stiùireadh Coimhearsnachd: Na Coimhearsnachdan Dùthchasach Gàidhlig

August 24, 2021

“Tha an sgrùdadh rannsachaidh seo a’ togail air dìleab an leabhar-rannsachaidh ‘Staing na Gàidhlig anns a’ Choimhearsnachd Dhùthchasaich[1] tro bhith a’ sgrùdadh factaran riaghladh com-pàirteachail agus fèin-stiùireadh coimhearsnachd a tha a’ buntainn ri leasachadh na Gàidhlig anns na coimhearsnachdan dùthchasach Gàidhlig.”

Tuilleadh an seo:

https://www.uhi.ac.uk/gd/rannsachadh/cuspairean-rannsachaidh/na-h-ealain-agus-na-daonnachdan/institiud-rannsachaidh-canain/foillseachaidhean/riaghladh-com-pairteachail-agus-fein-stiuireadh-coimhearsnachd-na-coimhearsnachdan-duthchasach-gaidhlig/

PDF: An exploration of agency and participation factors relevant to supporting Gaelic vernacular communities

Deasbad air Staing na Gàidhlig air a chlàradh

July 5, 2021

Chaidh an deasbad air “One Year On: ‘The Gaelic Crisis in the Vernacula Community'” air 02/07/21 a chlàradh. Cluinnear an seo beachdan aig eileanaich air a’ phanail air buaidh an leabhair. An uair sin bha fòram fosgailte ann airson ceistean is molaidhean.

Faodar an taisbeanadh le Conchúr Ó Giollagáin fhaicinn an seo.

Tha na ceistean is molaidhean sgrìobhte air an cruinneachadh an seo.

Thèid na clàraidhean eile san t-sreath de sheminearan air-loidhne aig “The Edge” fhaicinn an seo.

 

Bliadhna bho chaidh an leabhar fhoillseachadh

July 2, 2021

Tha bliadhna air a dhol seachadh bho chaidh an leabhar “The Gaelic crisis in the vernacular community” fhoillseachadh. A’ coimhead air ais agus air adhart, seo brath naidheachd bhon sgioba rannsachaidh a sgrìobh an leabhar.

 

Deasbad OGE: ‘One Year On’

June 18, 2021

Dihaoine, an dàrna latha dhen Iuchair, 11-12.30pm saor an asgaidh, fosgailte dhan a h-uile duine. Clàraich an seo tinyurl.com/knt6jzjk

Bùth-obrach air Urras na Gàidhlig

April 29, 2021

 

Chaidh bùth-obrach eile a chumail air-loidhne air a’ mholadh a tha a’ nochdadh san leabhar air Staing na Gàidhlig airson “Urras na Gàidhlig” a stèidheachadh. Bhruidhinn Iain Caimbeul aig an Institiud Rannsachaidh Cànain aig Oilthigh na Gàidhealtachd ‘s nan Eilean air a’ chuspair “Building Resilience in Gaelic-speaking Communities: Governance, Agency, Participation“.

Tha an taisbeanadh air a sgrìobhadh a-mach ann am Beurla, ach ‘s e Gàidhlig a chleachd Iain airson a mhìneachadh, agus ‘s e Gàidhlig a chleachd na daoine a bha an làthair airson ceistean agus molaidhean a thogail san deasbad a thàinig as dèidh an taisbeanadh, le muinntir nan eilean ann às an Eilean Sgitheanach, Leòdhas, Uibhist, agus Barraigh, a bharrachd air riochdairean bho na h-oilthighean ann an Soillse.

Seo an taisbeanadh mar PDF.

Aithisg dheireannach air pròiseact ASR

April 16, 2021

Seo an aithisg dheireannach air a’ phròiseact air aithneachadh cainnt air a mhaoineachadh le Soillse. Mar a chithear, ged a tha maoineachadh Shoillse air tighinn gu crìoch, tha an obair leasachaidh fhathast a’ dol, agus tha an sgioba a’ fàs.