Co-labhairt 2016: Planadh Mion-Chànain

September 1, 2015

Tha fiosrachadh ri fhaighinn a-nis air a’ cho-labhairt aig Soillse ann an 2016, a bhios air a cumail 06-08/06/2016 aig Oilthigh Ghlaschu. ‘S e tiotal na co-labhairt “Planadh Mion-Chànain: Coimhearsnachdan ann an Èiginn”, agus gheibhear barrachd a-mach ma deidhinn an seo.

2016confGDnotice