Co-labhairt: A’ Cur Phoileasaidhean Mion-chànain an Sàs ann an Coimhearsnachdan Ionadail

June 30, 2022

Co-labhairt Eadar-nàiseanta, 29–31 Lùnastal 2022, Caladh Inn, Steòrnabhagh, Eilean Leòdhais, Alba

Tha Soillse air leth toilichte gun tèid co-labhairt eadar-nàiseanta air a bheil ‘A’ Cur Phoileasaidhean Mion-chànain an Sàs ann an Coimhearsnachdan Ionadail’ a chumail eadar 29–31 Lùnastal anns a’ Chaladh Inn, Steòrnabhagh, Eilean Leòdhais, Alba.

Tha a’ cho-labhairt seo air a cur air dòigh fo sgèith agus le taic bho Shoillse, Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean. Am measg an luchd-bruidne a bhios an làthair tha: François Grin (Oilthigh Geneva), Pàdruig Moireasdan (Iomairtiche na Gàidhlig), Jane NicLeòid (Iomairtiche na Gàidhlig), Agnes Rennie (Urras Oighreachd Ghabhsainn), Ùisdean Robasdan (Comhairle nan Eilean Siar) agus Lowri Cunnington Wynn (Oilthigh Aberystwyth).

Tha clàradh fhathast fosgailte agus gheibhear tuilleadh fiosrachaidh aig an t-seòladh seo: [https://www.eventbrite.com/e/rooting-minority-language-policy-in-the-speaker-community-tickets-266759784697]. Thèid clàr-ama na co-labhairte fhoillseachadh san aithghearrachd.

Airson tuilleadh fiosrachaidh [http://tinyurl.com/rootedlanguagepolicy] air neo cuiribh fios thugainn: conference2022@soillse.ac.uk.