Co-labhairt sa Choimhearsnachd

An t-Iuchar 11, 2022

Co-labhairt saor an asgaidh do dh’Eileanaich 

Tha sinn a’ tabhann àitichean saor an asgaidh sa cho-labhairt seo do dhaoine a tha a’ fuireach sna h-eileanan a chaidh a chur fon phrosbaig sa phròiseact rannsachaidh air Staing na Gàidhlig. Aig an aon àm, iarraidh sinn air eileanaich a bhith gan clàradh fhèin air làrach-lìn na co-labhairt, gus an tèid againn air planaichean cheart a chur air dòigh airson aoigheachd aig an tachartas. Leanaibh www.tinyurl.com/rootedlanguagepolicy gu Tickets, agus an uair sin chun taghadh airson bursairidh airson na co-labhairt.

Frithealadh aig astar 

Cuiridh sgioba Shoillse modhan lìbhrigidh air dòigh dhaibhsan a tha airson a’ cho-labhairt a fhrithealadh aig astar.

Taic-airgid airson siubhal 

Cuiridh Soillse taic air dòigh do dh’eileanaich taobh-a-muigh Leòdhais a tha airson a’ cho-labhairt a fhrithealadh ann an Steòrnabhagh. Gheibhear barrachd fiosrachaidh mu dheidhinn seo aig eagraiche na co-labhairt: conference2022@soillse.ac.uk