Coinneamh ann an Copenhagen

An t-Samhain 30, 2015

Chaidh coinneamh a chumail san Danmhairg air 27-28, le riochdairean bho oilthighean agus buidhnean leasachaidh aig a bheil ùidh ann an cànain beaga san Roinn Eòrpa. Chualas mu dheidhinn staid nan cànan Gàidhealach ann an Èirinn agus Alba, agus cuideachd mu dheidhinn nan cànan Sámi ann an Nirribhidh agus san Fhionnlann. Thathas a’ beachdachadh a-nis air pròiseact rannsachaidh eadar-nàiseanta a chur ri chèile far an tèid aig na h-oilthighean agus na buidhean leasachaidh air obair a dhèanamh còmhla gus suidheachadh nan cànan beaga a thuigsinn nas fheàrr, agus molaidhean a dhèanamh airson modal leasachaidh ùr a chruthachadh.

Coinneamh ann an Copenhagen

San dealbh:
Torkel Rasmussen, Sámi Allaskuvla
Peadar Morgan, Bòrd na Gàidhlig
Michelle Francett-Hermes, Oulun Yliopisto
Caoimhín Ó Dónaill, Ollscoil Uladh
Conchúr Ó Giollagáin, Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean
Colm Ó Baoill, Foras na Gaeilge