Coinneamhan ann an Leòdhas agus Na Hearadh

An Giblean 5, 2017

posterpic2

Thèid coinneamhan poblach a chumail le Pròiseact Rannsachaidh Gàidhlig nan Eilean sa Ghiblean, far am bi cuireadh do mhuinntir nan eilean am beachdan a thogail air staid na Gàidhlig san latha an-diugh. Tha na coinneamhan seo a’ leantail air an fheadhainn ann an Sgalpaigh, Uibhist is Barraigh sa Mhàrt.

Seo na coinneamhan sa Ghiblean:

LeòdhasHearadh