Coinneamhan sna h-Eileanan

March 6, 2017

Posterpic1

Thèid coinneamhan poblach a chumail le Pròiseact Rannsachaidh Gàidhlig nan Eilean sa Mhàrt agus sa Ghiblean, far am bi cuireadh do mhuinntir nan eilean am beachdan a thogail air staid na Gàidhlig san latha an-diugh.

Seo na coinneamhan sa Mhàrt:

posterscreenshot

 

Bidh coinneamhan a bharrachd air an cumail ann an Leòdhas agus na Hearadh an ath-mhìos.