Rannsachadh na Gàidhlig 2018 – Presentations

September 3, 2018

Congratulations to the University of Edinburgh on the success of the Rannsachadh na Gàidhlig 2018 Conference. Between Professors and PhDs there were at least 15 presentations from Soillse associates past and present. Several of these are now available online through the links below.

“Gàidhlig ga bruidhinn an seo?” – Code-choice and language management initiatives in Stornoway. Dr Inge Birnie, University of Strathclyde

Comasan labhairt ann an Gàidhlig. Nicola Carty, Oilthigh Ghlaschu

Reachdais air foghlam Gàidhlig: Èifeachd agus buaidh. An t-Ollamh Rob Dunbar, Oilthigh Dhùn Èideann

Fèin-aithne an luchd-labhairt ùra ann an Albainn agus an Albainn Nuaidh. Stiùbhart Dunmore (Oilthigh Dhùn Èideann) agus Nicola Carty (Oilthigh Ghlaschu)

Luchd-ionnsachaidh dualchasaich. Michelle NicLeòid agus Marsaili NicLeòid, Oilthigh Obar Dheathain

Language, Identity and Civic Participation amongst Gaelic-speaking adolescents. Fiona O’Hanlon, Kirstie MacLeod & Lindsay Paterson, University of Edinburgh