Poileasaidh

Gàidhlig ann an Albainn: Sòisio-Chànanachas agus Poileasaidh Cànain

An t-Ollamh Wilson MacLeòid

Airson ceartachadh sam bith, cuiribh fios gu Wilson MacLeòid aig: w.mcleod@ed.ac.uk

Gàidhlig ann an Albainn – Sgrìobhaidhean 1980 – 2012_3

Liosta do Fhoillseachaidhean Rannsachaidh aig Soillse

Tha liosta seo do fhoillseachaidhean bhon a’ sgioba rannsachaidh aig Soillse. Tha na aithisgean-rannsachaidh air an deasachadh le Neach Rannsachaidh Shoillse agus le Sgoilearan PhD Shoillse nuair a bha iad ag obair dhen Phròiseict.

Bibliography of Soillse Research Publications_November 2014

Nuashonrú ar an Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht 2006–2011: Moltaí agus Beartais Fhéideartha (2015).

Conchúr Ó Giollagáin

Anns a' phàipear seo gheibhear na molaidhean a thàinig a-mach às an aithisg rannsachaidh air sòiseo-chànanachas co-aimsireil Gàidhealtachd na h-Èirinn ann an Nuashonrú ar an Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht: 2006-2011

4.2 Beartais Nuashonr2