Foghlam

Breithneachadh air Foghlam Tràth agus Cùram Cloinne Meadhan-Gàidhlig

Christine Stephen, Institiud Foghlaim Shruighlea; Joanna McPake, Oilthigh Shrath Chluaidh; Wilson MacLeòid, Oilthigh Dhùn Èideann; Irene Pollock, Oilthigh Dhùn Èideann; Tessa Carroll, Institiud Foghlaim Shruighlea

Tha an aithisg rannsachaidh seo a’ toirt breithneachadh sgrùdadh air: meud solar foghlam tràth agus cùram cloinne MG an-dràsta; lìbhrigeadh, iarrtas airson agus togail ùidh mu sholar foghlam tràth MG; neartan is laigsean an t-solair an th’ ann an dràsta; atharrachadh no leasachadh sam bith a tha a dhìth gus piseach is meudachadh a thoirt air an t-solar.

Review of Gaelic Medium Early Education and Childcare

Modailean Cànain ann am Foghlam Ro-sgoile, Bun-sgoile agus Àrd-sgoile Meadhain-Ghàidhlig

Fiona O’Hanlon, Lindsay Paterson agus Wilson McLeod (Oilthigh Dhùn Èideann)

Tha an aithisg a’ toirt tuairisgeul air pàtranan cleachdadh cànain Gàidhlig agus Beurla ann an solarachadh foghlam meadhain-Ghàidhlig aig ìre ro-sgoile, bun-sgoile agus àrd-sgoile ann an Alba. Tha fianais ann air cleachdadh cànain san t-seòmar-sgoile agus ann an àiteachan eile an àrainn na sgoile.

Modailean Cànain ann am Foghlam Ro-sgoile, Bun-sgoile agus Àrd-sgoile Meadhain-Ghàidhlig_6

Transformative Pedagogies for Gaelic Revitalisation

Joanna McPake, Ann Macdonald, Mona Wilson (Oilthigh Shrath Chluaidh); Fiona O'Hanlon, Mary Andrew (Oilthigh Dhùn Èideann)

Tha an aithisg a' toirt seachad na toraidhean bho rannsachadh a chaidh a dhèanamh air beachdan thidsearan air eadar-chànanachadh mar dhòigh theagaisg ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig

Transformative Pedagogies 12 May 2017