Taisbeanaidhean & Podcasts

Luchd-labhairt ùra? Gàidheil ùra? Ideòlasan cànain agus leantainneachd dhà-chànanach am measg inbhich a rinn FTMG

Dr Stuart Dunmore

Seo an taisbeanadh a chleachd Dr Stuart Dunmore aig Còmhdhail Eadar-nàiseanta na Ceiltis ann an Glaschu. ‘S e an cuspair a bh’ aige “Luchd-labhairt ùra? Gàidheil ùra?”

Luchd-labhairt ùra? Gàidheil ùra?

Cleachdadh na Gàidhlig anns an Roinn Phoblach

Inge Birnie

Bha seisean aig Inge Birne, oileanach PhD le Soillse, aig Còmhdhail Eadar-nàiseanta na Ceiltis aig Oilthigh Glaschu air “Cleachdadh na Gàidhlig anns an roinn phoblach”. Seo an taisbeanadh a chleachd i.

Cleachdadh na Gàidhlig anns an roinn phoblach

Gaelic-Medium Education and Language Revitalisation in Scotland: Is there bilingual life "when school is over and done with"?

Dr Stuart Dunmore

Thug Stuart Dunmore òraid seachad aig an dàrna cho-labhairt aig Soillse air 29/05/15. Seo an taisbeanadh a chleachd e.

Gaelic-Medium Education and Language Revitalisation in Scotland.

Doing Motherese in a Minority Language: Attempting to resist the realities of bilingualism

Dr Cassie Smith-Christmas

Thug Cassie Smith-Christmas, neach-rannsachaidh aig Soillse, òraid seachad aig “The First Celtic Sociolinguistics Symposium” ann am Baile Átha Cliath air 26/06/15. Seo an taisbeanadh a chleachd i.

Doing Motherese in a Minority Language