Fàilte gu Soillse - Lìonradh Nàiseanta Rannsachaidh airson Glèidheadh agus Ath-bheothachadh na Gàidhlig

Tha Soillse airson a' chiad uair a’ stèidheachadh Lìonradh Nàiseanta Rannsachaidh airson Glèidheadh agus Ath-bheothachadh na Gàidhlig a tha a’ dol a chruthachadh chothroman ùra airson rannsachadh agus ionnsachadh mu dheidhinn cultar agus cànan na Gàidheal.

Soillse

Soillse

Tha Soillse a' toirt còmhla ann an com-pàirteachas Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean,agus Oilthighean Obar Dheathain, Ghlaschu is Dhùn Èideann.

Daoine

Daoine

Fios air an Sgioba Stiùiridh aig Soillse; am Bòrd Stiùiridh; am Bòrd Comhairleachaidh, agus a' Chomataidh Cho-chomhairleachaidh.

pàipearan rannsachaidh

pàipearan rannsachaidh

Tha na pàipearan rannsachaidh aig Soillse air poileasaidhean, foghlam, agus Gàidhlig anns a' coimhearsnachd an seo.

stòras rannsachaidh

stòras rannsachaidh

Tha an Stòras Rannsachaidh aig Soillse a’ toirt taic do phròiseactan beaga ceangailte ri ath-bheothachadh na Gàidhlig.

fòram

fòram

Nach clàraich sibh an seo airson pàirt a gabhail ann an deasbadan rannsachaidh air cuspairean ceangailte ri ath-bheothachadh na Gàidhlig.

cuir a-steach

cuir a-steach

In-lìonra aig Soillse. Tha an earrann seo dhen làrach lìn airson an luchd-rannsachaidh agus an luchd-obrach aig Soillse.