Naidheachdan is Tachartasan

Staing na Gàidhlig: Caibideil 9

November 6, 2020

Ma tha duine sam bith airson barrachd a leughadh mu dheidhinn “Staing na Gàidhlig” mus tèid na coinneamhan sna coimhearsnachdan a chumail le Alasdair Allan, BPA nan Eilean Siar, tha tionndadh Gàidhlig a-nis ri fhaotainn air-loidhne de Chaibideil 9 san leabhar: “A dh’ionnsaigh modail ùr airson ath-bheòthachadh coimhearsnachd na Gàidhlig”. Faodar a leughadh an seo. […]

Leugh tuilleadh

“Living off the edge”: taisbeanadh air-loidhne

October 30, 2020

Bha taisbeanadh air-loidhne aig an àrd-ollamh Conchúr Ó Giollagáin airson an t-sreath de sheiminearan aig “The Edge” ann an OGE air Diardaoin 29mh, An Dàmhair, air an robh an tiotal “Living off the edge: The crisis in late modern ethnolinguistic diversity from the Gaelic perspective”. Bha e a’ togail air no toraidhean a thàinig a-mach às […]

Leugh tuilleadh

Neach-rannsachaidh air Aithneachadh Cainnt

October 5, 2020

Tha Lucy Evans air ùr tòiseachadh mar neach-rannsachaidh aig Oilthigh Dhùn Èideann, ag obair air pròiseact Shoillse air aithneachadh cainnt a tha air a stiùireadh leis an Dr Uilleam Lamb. Tha Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean agus Quorate Technology Ltd cuideachd an sàs sa chom-pàirteachas. Seo agallamh a rinn Lucy airson GARG – (Gaelic […]

Leugh tuilleadh

“The Gaelic Crisis” air fhoillseachadh

July 2, 2020

Chaidh toraidhean a’ phròiseict rannsachaidh aig Soille air Gàidhlig sna h-Eileanan fhoillseachadh mar leabhar. Tha an leabhar ‘The Gaelic Crisis in the Vernacular Community: A Comprehensive Sociolinguistic Survey of Scottish Gaelic’, ri fhaighinn bho Chomhairle nan Leabhraichean. Bho bhith a’ sgrùdadh an rannsachaidh, tha prìomh thoraidhean nan ùghdaran a’ sealltainn gu bheil an cànan ann an […]

Leugh tuilleadh

Rannsachadh ùr ga chur air bhog: 02/07/20

June 30, 2020

Thèid leabhar ùr a chur air bhog le luchd-rannsachaidh à Institiud Rannsachaidh Cànain Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean agus Soillse (com-pàirteachas rannsachaidh iomadh-bhuidhneil) air Diardaoin an 2na là den Iuchar 2020. ’S e ‘The Gaelic Crisis in the Vernacular Community: A comprehensive sociolinguistic survey of Scottish Gaelic’ an suirbhidh sòisealta as coileanta air suidheachadh […]

Leugh tuilleadh

Ro-òrdaich: The Gaelic Crisis in the Vernacular Community

June 12, 2020

Faodar an leabhar seo ro-òrdachadh a-nis aig Comhairle nan Leabhraichean: https://gaelicbooks.org/index.php?route=product/product&product_id=1688&search=gaelic+crisis Tha an leabhar seo a’ toirt seachad nan toraidhean a thàinig a-mach às an sgrùdadh sòiseo-chànanach farsaing a chaidh a dhèanamh le Pròiseact Rannsachaidh Gàidhlig nan Eilean. Chaidh an rannsachadh a dhèanamh air cleachdadh sòisealta na Gàidhlig agus fèin-aithne Ghàidhealach anns na coimhearsnachdan mu dheireadh anns a […]

Leugh tuilleadh

Stòras Beò nan Gàidheal – Goireas Albannach

March 17, 2020

  Tha goireas ùr airson Gàidhlig na h-Alba a-nis deiseil sa phròiseact Stòras Beò nan Gàidheal, le 15 uairean de bhidiothan air an dèanamh sa choimhearsnachd, agus tar-sgrìobhaidhean air Clilstore. Tha iad air-loidhne a-nis air na duilleagan aig an Institiud Rannsachaidh Cànain aig Oilthigh na Gàidhealtachd ‘s nan Eilean. Tha com-pàirtichean ann an Èirinn ag […]

Leugh tuilleadh

Pròiseact “Mediating Multilingualism”

January 30, 2020

Le taic bho Shoillse agus bho Shabhal Mòr Ostaig, tha an Institiud Rannsachaidh Cànain aig OGE a’ stiùireadh am pròiseact seo gus ceanglaichean a thogail le luchd-rannsachaidh sna h-Innseachan aig a bheil ùidh ann an ioma-chànanas agus cànain ann an cunnart. Anns a’ chiad bhliadhna, 2018-2019, chaidh co-labhairt a chumail aig Amity University, Haryana, mar […]

Leugh tuilleadh

Dà-chànanas, Seargadh Inntinn & a’ Ghàidhlig: Aithisg

December 2, 2019

Tha am pròiseact airson Stòras Rannsachaidh Shoillse le Oilthigh Srath Chluaidh deiseil. Gheibhear an aithisg dheireannach air an seo. Tha alt a bharrachd ri fhaighinn air The Conversation:  https://theconversation.com/bilingualism-and-dementia-how-some-patients-lose-their-second-language-and-rediscover-their-first-126631

Leugh tuilleadh

Stòras Beò nan Gàidheal: Hughena NicDhòmhnaill

November 7, 2019

Seo eisimpleir eile bhon phròiseact “Stòras beò nan Gàidheal” no “Taisce bheo na nGael” anns a bheil Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean agus Sabhal Mòr Ostaig ag obair le Soillse, agus com-pàirtichean ann an Èirinn, gus Gàidhlig na h-Alba agus na h-Èireann a chlàradh sna coimhearsnachdan far a bheil iad fhathast gam bruidhinn, a’ […]

Leugh tuilleadh