Naidheachdan is Tachartasan

Clàr na Co-labhairt Air-loidhne

November 16, 2022

Chaidh clàr air-loidhne a chruthachadh air a’ cho-labhairt aig Soillse san Lùnastal air “A’ Cur Phoileasaidhean Mion-chànain an Sàs ann an Coimhearsnachdan Ionadail”. Tha an docamaid seo a’ toirt ri chèile ceanglaichean ri bhidiothan de chuid mhath dhe na h-òraidean, cuide ri tionndaidhean PDF dhe na taisbeanaidhean no teacsaichean, a bharrachd air ceanglaichean a bharrachd […]

Leugh tuilleadh

Aithris na Co-labhairt

September 6, 2022

Co-labhairt Shoillse 2022: A’ Cur Phoileasaidhean Mion-chànain an Sàs ann an Coimhearsnachdan Ionadail Aithris na Co-labhairt Tha co-labhairt Shoillse, a chaidh a chumail ann an Steòrnabhagh eadar 29-31 Lùnastal 2022, a’ comhairleachadh do Riaghaltas na h-Alba, Bòrd na Gàidhlig, Ùghdarrasan Ionadail, buidhnean leasachaidh agus, gu cudromach, daoine is teaghlaichean a bhitheas a’ bruidhinn agus ag […]

Leugh tuilleadh

Pròiseactan sa Choimhearsnachd

August 2, 2022

Thèid pròiseactan le ceangal dlùth ris a’ choimhearsnachd a thaisbeanadh aig a’ cho-labhairt ann an Steòrnabhagh aig deireadh a’ mhìos. Bidh sreathan de bhidiothan ann an Gàidhlig no mu dheidhinn na Gàidhlig rim faicinn ann am playlists a chaidh a chur ri chèile air làrach-lìn Guthan nan Eilean, a’ gabhail a-staigh “Stòras Beò nan Gàidheal”, […]

Leugh tuilleadh

Co-labhairt sa Choimhearsnachd

July 11, 2022

Co-labhairt saor an asgaidh do dh’Eileanaich  Tha sinn a’ tabhann àitichean saor an asgaidh sa cho-labhairt seo do dhaoine a tha a’ fuireach sna h-eileanan a chaidh a chur fon phrosbaig sa phròiseact rannsachaidh air Staing na Gàidhlig. Aig an aon àm, iarraidh sinn air eileanaich a bhith gan clàradh fhèin air làrach-lìn na co-labhairt, […]

Leugh tuilleadh

Prògram na Co-labhairt

July 5, 2022

Chaidh prògam na co-labhairt air a bheil “A’ Cur Phoileasaidhean Mion-chànain an Sàs ann an Coimhearsnachdan Ionadail” fhoillseachadh. Thèid a’ cho-labhairt a chumail ann an Steòrnabhagh 29-31/08/22 (tuilleadh fiosrachaidh an seo:  http://tinyurl.com/rootedlanguagepolicy).   Faodar am prògram, air ùrachadh air 24/08/22, fhaicinn an seo:  http://www.soillse.ac.uk/wp-content/uploads/Soillse-Conference-Draft-Programme-2022-Final-version.pdf Agus faodar geàrr-chunntasan nan taisbeanaidhean fhaicinn an seo: http://www.soillse.ac.uk/wp-content/uploads/Gearr-chunntasan_Abstracts_Soillse_version_110822.pdf       […]

Leugh tuilleadh

Co-labhairt: A’ Cur Phoileasaidhean Mion-chànain an Sàs ann an Coimhearsnachdan Ionadail

June 30, 2022

Co-labhairt Eadar-nàiseanta, 29–31 Lùnastal 2022, Caladh Inn, Steòrnabhagh, Eilean Leòdhais, Alba Tha Soillse air leth toilichte gun tèid co-labhairt eadar-nàiseanta air a bheil ‘A’ Cur Phoileasaidhean Mion-chànain an Sàs ann an Coimhearsnachdan Ionadail’ a chumail eadar 29–31 Lùnastal anns a’ Chaladh Inn, Steòrnabhagh, Eilean Leòdhais, Alba. Tha a’ cho-labhairt seo air a cur air dòigh […]

Leugh tuilleadh

Taisbeanadh do Chomann Eachdraidh Uibhist a Tuath

June 27, 2022

Chaidh taisbeanadh a thoirt seachad do Chomann Eachdraidh Uibhist a Tuath le Iain Caimbeul agus Conchúr Ó Giollagáin air Staing na Gàidhlig mar phàirt dhen phròiseact “Aire Air Sunnd” sa bheil CEUT an sàs an-dràsta. Chaidh seo a leantail le deasbad beòthail le buill a’ Chomainn. Faodar an taisbeanadh fhaicinn an seo: Agus seo PDF […]

Leugh tuilleadh

Seiminear air ASR ann an Gàidhlig

May 5, 2022

Chùm Soillse seiminear air-loidhne air “Progress Towards Accurate Automatic Speech Recognition” air 27/04/22, air a lìbhrigeadh le Dr Will Lamb, Àrd-òraidiche aig Oilthigh Dhùn Èideann. Bha luchd-frithealaidh an làthair le ùidh aca ann am Bascais, Friulais, agus Maltais, a bharrachd air daoine às na coimhearsnachdan Gàidhealach. Chaidh an taisbeanadh aig Dr Lamb a chlàradh. Faodar […]

Leugh tuilleadh

Co-labhairt: A’ Cur Phoileasaidhean Mion-Chànain an Sàs ann an Coimhearsnachdan Ionadail

February 21, 2022

Co-labhairt Eadar-nàiseanta, 29–31 Lùnastal 2022, Caladh Inn, Steòrnabhagh, Eilean Leòdhais, Alba Gairm Phàipearan Tha Soillse fìor thoilichte a ràdh gum bi co-labhairt eadar-nàiseanta air a bheil ‘A’ Cur Phoileasaidhean Mion-chànain an Sàs ann an Coimhearsnachdan Ionadail’ gu bhith ann eadar 29–31 Lùnastal anns a’ Chaladh Inn, Steòrnabhagh, Eilean Leòdhais, Alba. Tha a’ cho-labhairt seo air […]

Leugh tuilleadh

“Talking Points” le Tormod

January 18, 2022

Sreath de dheasbadan air an clàradh air Cànanan ann an Cunnart, Cànanan air an Rangachadh, agus Cànanan Taobh ri Taobh. Sna seachdainnean mu dheireadh dhen phròiseact Mediating Multilingualism thàinig na com-pàirtichean eadar-nàiseanta sna h-oilthighean ann an Alba, Diaimeuga, agus sna h-Innseachan còmhla airson cuspairean san robh ùidh aca uile a dheasbad cuide ri luchd-labhairt às […]

Leugh tuilleadh