Naidheachdan is Tachartasan

Pròiseact “Mediating Multilingualism”

January 30, 2020

Le taic bho Shoillse agus bho Shabhal Mòr Ostaig, tha an Institiud Rannsachaidh Cànain aig OGE a’ stiùireadh am pròiseact seo gus ceanglaichean a thogail le luchd-rannsachaidh sna h-Innseachan aig a bheil ùidh ann an ioma-chànanas agus cànain ann an cunnart. Anns a’ chiad bhliadhna, 2018-2019, chaidh co-labhairt a chumail aig Amity University, Haryana, mar […]

Leugh tuilleadh

Dà-chànanas, Seargadh Inntinn & a’ Ghàidhlig: Aithisg

December 2, 2019

Tha am pròiseact airson Stòras Rannsachaidh Shoillse le Oilthigh Srath Chluaidh deiseil. Gheibhear an aithisg dheireannach air an seo. Tha alt a bharrachd ri fhaighinn air The Conversation:  https://theconversation.com/bilingualism-and-dementia-how-some-patients-lose-their-second-language-and-rediscover-their-first-126631

Leugh tuilleadh

Stòras Beò nan Gàidheal: Hughena NicDhòmhnaill

November 7, 2019

Seo eisimpleir eile bhon phròiseact “Stòras beò nan Gàidheal” no “Taisce bheo na nGael” anns a bheil Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean agus Sabhal Mòr Ostaig ag obair le Soillse, agus com-pàirtichean ann an Èirinn, gus Gàidhlig na h-Alba agus na h-Èireann a chlàradh sna coimhearsnachdan far a bheil iad fhathast gam bruidhinn, a’ […]

Leugh tuilleadh

Stòras Beò nan Gàidheal – Tòmas MacDhòmhnaill

October 13, 2019

Seo eisimpleir eile bhon phròiseact “Stòras beò nan Gàidheal” no “Taisce bheo na nGael” anns a bheil Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean agus Sabhal Mòr Ostaig ag obair le Soillse, agus com-pàirtichean ann an Èirinn, gus Gàidhlig na h-Alba agus na h-Èireann a chlàradh sna coimhearsnachdan far a bheil iad fhathast gam bruidhinn, a’ […]

Leugh tuilleadh

Stòras Beò nan Gàidheal – dàrna eisimpleir

September 4, 2019

Seo eisimpleir eile bhon phròiseact “Stòras beò nan Gàidheal” no “Taisce bheo na nGael” anns a bheil Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean agus Sabhal Mòr Ostaig ag obair le Soillse, agus com-pàirtichean ann an Èirinn, gus Gàidhlig na h-Alba agus na h-Èireann a chlàradh sna coimhearsnachdan far a bheil iad fhathast gam bruidhinn, a’ […]

Leugh tuilleadh

Leabhar ùr le Stiùbhart Dunmore

August 8, 2019

Chuireadh leabhar ùr leis an Dr Stiùbhart Dunmore, neach-chompàirt Shoillse (a b’ àbhaist cuideachd a bhith na oileanach dhotaireil aig Soillse) am follais an-diugh, 8mh Lùnastal 2019. ’S e Revitalisation in Gaelic Scotland an tìotal a th’ air an leabhar, a thàinig a-mach le Clò Oilthigh Dhùn Èideann (https://edinburghuniversitypress.com/book-language-revitalisation-in-gaelic-scotland.html). Togaidh an sgrùdadh cudromach seo air […]

Leugh tuilleadh

Stòras Beò nan Gàidheal – Eisimpleir

July 31, 2019

Seo eisimpleir tràth bhon phròiseact “Stòras beò nan Gàidheal” no “Taisce bheo na nGael” anns a bheil Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean agus Sabhal Mòr Ostaig ag obair le Soillse, agus com-pàirtichean ann an Èirinn, gus Gàidhlig na h-Alba agus na h-Èireann a chlàradh sna coimhearsnachdan far a bheil iad fhathast gam bruidhinn, a’ […]

Leugh tuilleadh

Ceanglaichean Innseanach

April 2, 2019

Chuir Conchúr Ó Giollagáin agus Gòrdan Wells seachdain seachad sa Mhàrt a’ tadhal air oilthighean sna h-Innseachan air a’ phròiseact “Mediating Multilingualism” (a tha air a mhaoineachadh tro OGE leis an Global Challenge Research Fund). Tha seo a’ leantail Aontachadh Cho-obrachaidh eadar OGE agus Amity University Haryana, far am bi An t-Ollamh Udaya Narayana Singh, […]

Leugh tuilleadh

Stiùireadh Gràmair LEACAG

March 9, 2019

Tha DASG aig Oilthigh Ghlaschu air Stiùireadh Gràmair LEACAG fhoillseachadh a-nis air an làrach-lìn. Chaidh seo a leasachadh ann am pròiseact co-obrachail le Oilthigh Dhùn Èideann agus Sabhal Mòr Ostaig. Gheibhear ceangal dhan stiùireadh an seo.

Leugh tuilleadh

Stòras Rannsachaidh 2019

January 24, 2019

Tha Soillse a’ fosgladh a-rithist a Stòras Rannsachaidh airson 2019. Am bliadhna ‘s e an ceann-latha airson iarrtasan 31 Am Màrt. Gheibhear fiosrachadh a bharrachd an seo, agus foirm iarrtais an seo.  

Leugh tuilleadh