Naidheachdan is Tachartasan

Stòras Rannsachaidh 2018

April 16, 2018

Le taic leantainneach bho Chomhairle Maoineachaidh na h-Alba bidh Soillse a’ fosgladh a-rithist a Stòras Rannsachaidh. Ann an 2018 ‘s e an ceann-latha airson iarrtasan 10 Cèitean. Gheibhear fiosrachadh a bharrachd an seo, agus foirm iarrtais an seo. NAIDHEACHDAN AS ÙIRE: Tha an ceann-latha airson iarrtasan air a leudachadh gu 31/05/18.

Leugh tuilleadh

Aithisgean a’ BhBC – Gàidhlig an Steòrnabhagh

March 23, 2018

Dà phìos naidheachd an seo mun obair rannsachaidh aig Inge Birnie: http://www.bbc.co.uk/naidheachdan/43498181 http://www.bbc.co.uk/naidheachdan/43509171    

Leugh tuilleadh

Obair ùr – Rannsaiche Sòiseo-chànanachais

January 31, 2018

Tha Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean air obair ùr a shanasachadh an seo: https://www.uhi.ac.uk/en/staff/vacancies/research-fellow-sociolinguistics.html ‘S e oilthigh co-fhillte, anns a bheil foghlam adhartach agus àrd-ìre gan tabhann, a tha ann an Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean. Tha an com-pàirteachas de 13 colaistean is ionadan rannsachaidh suaicheanta, agus tha e freumhaichte anns na coimhearsnachdan […]

Leugh tuilleadh

Leabhar ùr

December 5, 2017

Tha leabhar ùr air tighinn a-mach an-diugh – “New Speakers of Minority Languages” – le caibidealan air a’ Ghàidhlig le triùir luchd-rannsachaidh Shoillse. Is iad Nicola Carty, Stiùbhart Dunmore, agus Cassie Smith-Christmas. Seo an ceangal.

Leugh tuilleadh

Pròiseactan le Oilthigh Mhanchester

September 11, 2017

Tron Stòras Rannsachaidh chaidh aig Soillse air pròiseactan agus ceanglaichean rannsachaidh a leasachadh le oilthighean eile, a bharrachd air an fheadhainn a bha an sàs anns an lìonradh bho thùs. Tha Oilthigh Mhanchester nam measg, far an do stiùir an Dr Sarah NicGuaire, cuide ri Fiona Lyon, dà phròiseact ceangailte ri Foghlam tro Mheadhan na […]

Leugh tuilleadh

Foillseachaidhean Ùra

June 13, 2017

O chionn ghoirid, tha Soillse air aithisgean air-loidhne fhoillseachadh air pròiseactan a chaidh a mhaoineachadh leis an Stòras Rannsachaidh. Gheibhear lorg orra air an taba “Foillseachaidhean” aig Foghlam agus Coimhearsnachdan. Ann am Foghlam, tha an aithisg aig Oilthigh Shrath Chluaidh “Transformative Pedagogies for Gaelic Revitalisation” a’ toirt seachad na toraidhean bho rannsachadh a chaidh a dhèanamh […]

Leugh tuilleadh

Comataidh na Gàidhlig a’ dol a-mach à bith

June 2, 2017

  Gàidhlig a’ gabhail ceum air ais ann an Comhairle na Gàidhealtachd Bràth-naidheachd Leis a’ cho-dhùnadh airson cur às do Chomataidh na Gàidhlig tha Comhairle na Gàidhealtachd an impis a’ Ghàidhlig a’ chur air falach an lùib ghnìomhan-obrach na Comhairle gu lèir. Tha sin gu math tàmailteach, on a tha a’ Chomhairle air obair mhòr […]

Leugh tuilleadh

Coinneamh ann an Tiriodh

May 11, 2017

Fios mu choinneamh ann an Tiriodh an seo. 16/05/17 aig 1900. Dè na bheachdan agaibh air staid na Gàidhlig san sgìre?

Leugh tuilleadh

Coinneamh ann an Stafainn

May 4, 2017

Fios mu choinneamh ann an Stafainn an seo. 10/05/17 aig 1900. Dè na bheachdan agaibh air staid na Gàidhlig san sgìre?

Leugh tuilleadh

Òraid leis an Àrd-Oll. Conchúr Ó Giollagáin

April 29, 2017

“Gàidheil Alba is Èireann agus lèirsinn ùr airson poileasaidhean leasachadh cànain”. Colaiste Inbhir Nis, 11/05/17, 7-8.30 pm.   Thèid an òraid seo a lìbhrigeadh sa Ghàidhlig.

Leugh tuilleadh