Naidheachdan is Tachartasan

Soillse air tighinn gu crìoch

An t-Ògmhios 1, 2023

Tha buill an lìonraidh air aontachadh pròiseact Shoillse a thoirt gu crìoch, agus chaidh stad a chur air an obair gu foirmeil aig deireadh a’ Mhàirt am bliadhna. Mairidh làrach-lìn Shoillse beò fad treiseag fhathast ach cha tèid postaichean ùra a chur ris bho seo a-mach. Chaidh stuthan a chaidh a chruinneachadh tron phròiseact a […]

Leugh tuilleadh

Clàr na Co-labhairt Air-loidhne

An t-Samhain 16, 2022

Chaidh clàr air-loidhne a chruthachadh air a’ cho-labhairt aig Soillse san Lùnastal air “A’ Cur Phoileasaidhean Mion-chànain an Sàs ann an Coimhearsnachdan Ionadail”. Tha an docamaid seo a’ toirt ri chèile ceanglaichean ri bhidiothan de chuid mhath dhe na h-òraidean, cuide ri tionndaidhean PDF dhe na taisbeanaidhean no teacsaichean, a bharrachd air ceanglaichean a bharrachd […]

Leugh tuilleadh

Aithris na Co-labhairt

An t-Sultain 6, 2022

Co-labhairt Shoillse 2022: A’ Cur Phoileasaidhean Mion-chànain an Sàs ann an Coimhearsnachdan Ionadail Aithris na Co-labhairt Tha co-labhairt Shoillse, a chaidh a chumail ann an Steòrnabhagh eadar 29-31 Lùnastal 2022, a’ comhairleachadh do Riaghaltas na h-Alba, Bòrd na Gàidhlig, Ùghdarrasan Ionadail, buidhnean leasachaidh agus, gu cudromach, daoine is teaghlaichean a bhitheas a’ bruidhinn agus ag […]

Leugh tuilleadh

Pròiseactan sa Choimhearsnachd

An Lùnastal 2, 2022

Thèid pròiseactan le ceangal dlùth ris a’ choimhearsnachd a thaisbeanadh aig a’ cho-labhairt ann an Steòrnabhagh aig deireadh a’ mhìos. Bidh sreathan de bhidiothan ann an Gàidhlig no mu dheidhinn na Gàidhlig rim faicinn ann am playlists a chaidh a chur ri chèile air làrach-lìn Guthan nan Eilean, a’ gabhail a-staigh “Stòras Beò nan Gàidheal”, […]

Leugh tuilleadh

Co-labhairt sa Choimhearsnachd

An t-Iuchar 11, 2022

Co-labhairt saor an asgaidh do dh’Eileanaich  Tha sinn a’ tabhann àitichean saor an asgaidh sa cho-labhairt seo do dhaoine a tha a’ fuireach sna h-eileanan a chaidh a chur fon phrosbaig sa phròiseact rannsachaidh air Staing na Gàidhlig. Aig an aon àm, iarraidh sinn air eileanaich a bhith gan clàradh fhèin air làrach-lìn na co-labhairt, […]

Leugh tuilleadh

Prògram na Co-labhairt

An t-Iuchar 5, 2022

Chaidh prògam na co-labhairt air a bheil “A’ Cur Phoileasaidhean Mion-chànain an Sàs ann an Coimhearsnachdan Ionadail” fhoillseachadh. Thèid a’ cho-labhairt a chumail ann an Steòrnabhagh 29-31/08/22 (tuilleadh fiosrachaidh an seo:  http://tinyurl.com/rootedlanguagepolicy).   Faodar am prògram, air ùrachadh air 24/08/22, fhaicinn an seo:  http://www.soillse.ac.uk/wp-content/uploads/Soillse-Conference-Draft-Programme-2022-Final-version.pdf Agus faodar geàrr-chunntasan nan taisbeanaidhean fhaicinn an seo: http://www.soillse.ac.uk/wp-content/uploads/Gearr-chunntasan_Abstracts_Soillse_version_110822.pdf       […]

Leugh tuilleadh

Co-labhairt: A’ Cur Phoileasaidhean Mion-chànain an Sàs ann an Coimhearsnachdan Ionadail

An t-Ògmhios 30, 2022

Co-labhairt Eadar-nàiseanta, 29–31 Lùnastal 2022, Caladh Inn, Steòrnabhagh, Eilean Leòdhais, Alba Tha Soillse air leth toilichte gun tèid co-labhairt eadar-nàiseanta air a bheil ‘A’ Cur Phoileasaidhean Mion-chànain an Sàs ann an Coimhearsnachdan Ionadail’ a chumail eadar 29–31 Lùnastal anns a’ Chaladh Inn, Steòrnabhagh, Eilean Leòdhais, Alba. Tha a’ cho-labhairt seo air a cur air dòigh […]

Leugh tuilleadh

Taisbeanadh do Chomann Eachdraidh Uibhist a Tuath

An t-Ògmhios 27, 2022

Chaidh taisbeanadh a thoirt seachad do Chomann Eachdraidh Uibhist a Tuath le Iain Caimbeul agus Conchúr Ó Giollagáin air Staing na Gàidhlig mar phàirt dhen phròiseact “Aire Air Sunnd” sa bheil CEUT an sàs an-dràsta. Chaidh seo a leantail le deasbad beòthail le buill a’ Chomainn. Faodar an taisbeanadh fhaicinn an seo: Agus seo PDF […]

Leugh tuilleadh

Seiminear air ASR ann an Gàidhlig

An Cèitean 5, 2022

Chùm Soillse seiminear air-loidhne air “Progress Towards Accurate Automatic Speech Recognition” air 27/04/22, air a lìbhrigeadh le Dr Will Lamb, Àrd-òraidiche aig Oilthigh Dhùn Èideann. Bha luchd-frithealaidh an làthair le ùidh aca ann am Bascais, Friulais, agus Maltais, a bharrachd air daoine às na coimhearsnachdan Gàidhealach. Chaidh an taisbeanadh aig Dr Lamb a chlàradh. Faodar […]

Leugh tuilleadh

Co-labhairt: A’ Cur Phoileasaidhean Mion-Chànain an Sàs ann an Coimhearsnachdan Ionadail

An Gearran 21, 2022

Co-labhairt Eadar-nàiseanta, 29–31 Lùnastal 2022, Caladh Inn, Steòrnabhagh, Eilean Leòdhais, Alba Gairm Phàipearan Tha Soillse fìor thoilichte a ràdh gum bi co-labhairt eadar-nàiseanta air a bheil ‘A’ Cur Phoileasaidhean Mion-chànain an Sàs ann an Coimhearsnachdan Ionadail’ gu bhith ann eadar 29–31 Lùnastal anns a’ Chaladh Inn, Steòrnabhagh, Eilean Leòdhais, Alba. Tha a’ cho-labhairt seo air […]

Leugh tuilleadh

“Talking Points” le Tormod

Am Faoilleach 18, 2022

Sreath de dheasbadan air an clàradh air Cànanan ann an Cunnart, Cànanan air an Rangachadh, agus Cànanan Taobh ri Taobh. Sna seachdainnean mu dheireadh dhen phròiseact Mediating Multilingualism thàinig na com-pàirtichean eadar-nàiseanta sna h-oilthighean ann an Alba, Diaimeuga, agus sna h-Innseachan còmhla airson cuspairean san robh ùidh aca uile a dheasbad cuide ri luchd-labhairt às […]

Leugh tuilleadh

Duais na Gàidhlig

An t-Samhain 17, 2021

Meal a naidheachd air a’ bhuidheann GARG aig Oilthigh Dhùn Èideann airson Duais na Gàidhlig fhaighinn airson na h-obrach a rinn iad air aithneachadh cainnt. The Innovation Award is for someone who showed the most innovation and creativity using the Gaelic language or contribution to the growth or development of the language.Well done to the […]

Leugh tuilleadh

Riaghladh Com-pàirteachail agus Fèin-stiùireadh Coimhearsnachd: Na Coimhearsnachdan Dùthchasach Gàidhlig

An Lùnastal 24, 2021

“Tha an sgrùdadh rannsachaidh seo a’ togail air dìleab an leabhar-rannsachaidh ‘Staing na Gàidhlig anns a’ Choimhearsnachd Dhùthchasaich’[1] tro bhith a’ sgrùdadh factaran riaghladh com-pàirteachail agus fèin-stiùireadh coimhearsnachd a tha a’ buntainn ri leasachadh na Gàidhlig anns na coimhearsnachdan dùthchasach Gàidhlig.” Tuilleadh an seo: https://www.uhi.ac.uk/gd/rannsachadh/cuspairean-rannsachaidh/na-h-ealain-agus-na-daonnachdan/institiud-rannsachaidh-canain/foillseachaidhean/riaghladh-com-pairteachail-agus-fein-stiuireadh-coimhearsnachd-na-coimhearsnachdan-duthchasach-gaidhlig/ PDF: An exploration of agency and participation factors relevant to supporting Gaelic […]

Leugh tuilleadh

Deasbad air Staing na Gàidhlig air a chlàradh

An t-Iuchar 5, 2021

Chaidh an deasbad air “One Year On: ‘The Gaelic Crisis in the Vernacula Community’” air 02/07/21 a chlàradh. Cluinnear an seo beachdan aig eileanaich air a’ phanail air buaidh an leabhair. An uair sin bha fòram fosgailte ann airson ceistean is molaidhean. Faodar an taisbeanadh le Conchúr Ó Giollagáin fhaicinn an seo. Tha na ceistean is […]

Leugh tuilleadh

Bliadhna bho chaidh an leabhar fhoillseachadh

An t-Iuchar 2, 2021

Tha bliadhna air a dhol seachadh bho chaidh an leabhar “The Gaelic crisis in the vernacular community” fhoillseachadh. A’ coimhead air ais agus air adhart, seo brath naidheachd bhon sgioba rannsachaidh a sgrìobh an leabhar.  

Leugh tuilleadh

Deasbad OGE: ‘One Year On’

An t-Ògmhios 18, 2021

Dihaoine, an dàrna latha dhen Iuchair, 11-12.30pm saor an asgaidh, fosgailte dhan a h-uile duine. Clàraich an seo https://tinyurl.com/knt6jzjk

Leugh tuilleadh

Bùth-obrach air Urras na Gàidhlig

An Giblean 29, 2021

  Chaidh bùth-obrach eile a chumail air-loidhne air a’ mholadh a tha a’ nochdadh san leabhar air Staing na Gàidhlig airson “Urras na Gàidhlig” a stèidheachadh. Bhruidhinn Iain Caimbeul aig an Institiud Rannsachaidh Cànain aig Oilthigh na Gàidhealtachd ’s nan Eilean air a’ chuspair “Building Resilience in Gaelic-speaking Communities: Governance, Agency, Participation“. Tha an taisbeanadh […]

Leugh tuilleadh

Aithisg dheireannach air pròiseact ASR

An Giblean 16, 2021

Seo an aithisg dheireannach air a’ phròiseact air aithneachadh cainnt air a mhaoineachadh le Soillse. Mar a chithear, ged a tha maoineachadh Shoillse air tighinn gu crìoch, tha an obair leasachaidh fhathast a’ dol, agus tha an sgioba a’ fàs.

Leugh tuilleadh

Reic an Earraich

An Giblean 1, 2021

Aig dìreach £15, gheibhear an leabhar cudromach seo aig prìs 40% nas ìsle na an àbhaist fad mìos a’ Ghiblein. Aig Comhairle nan Leabhraichean an seo: https://gaelicbooks.org/index.php?route=product/product&product_id=1688&search=gaelic+crisis

Leugh tuilleadh

Tuigse ùr

Am Màrt 22, 2021

  Chaidh bùth-obrach air-loidhne a chumail le Soillse air “New Insights on the Vernacular Gaelic Communities in the Islands” airson buill agus com-pàirtichean air 04/03/21, air a stiùireadh leis an Àrd-Ollamh Conchúr Ó Giollagáin. Bha riochdachadh ann bho oilthighean san lìonradh, cuide ri sgoilearan eile bho thaobh a-muigh Alba fhèin. A bharrachd orra sin, bha […]

Leugh tuilleadh

Tachartas air Latha Eadar-nàiseanta nan Cànan Màthaireil air a chlàradh

Am Màrt 3, 2021

Chaidh Latha Eadar-nàiseanta nan Cànan Màthaireil a chomharrachadh air feadh an t-saoghail air 21/02/21. Am measg iomadh tachartas air-loidhne, chùm an Taigh-tasgaidh Digiteach sreath de sheiseanan le fòcas a’ gluasad bho Àisia a Deas gu Aimeireaga a Tuath. Chaidh iomradh sònraichte a chur air Gàidhlig ann an Seisean 3, ri taobh Jamaican. Thug Stiùiriche Shoillse, […]

Leugh tuilleadh

Fios ùr mun phròiseict air aithneachadh cainnt

Am Faoilleach 29, 2021

Tha Lucy Evans, a tha ag obair air a’ phròiseact air a stiùireadh le Oilthigh Dhùn Èideann air aithneachadh cainnt, air aithisg ùr a thoirt a-mach air an adhartas gu ruige seo airson a’ bhlog aig an Gaelic Algorithmic Research Group. Na lùib tha eisimpleirean ann air na toraidhean a thàinig a-mach mar-thà, co-cheangailte ri […]

Leugh tuilleadh

Staing na Gàidhlig: Caibideil 9

An t-Samhain 6, 2020

Ma tha duine sam bith airson barrachd a leughadh mu dheidhinn “Staing na Gàidhlig” mus tèid na coinneamhan sna coimhearsnachdan a chumail le Alasdair Allan, BPA nan Eilean Siar, tha tionndadh Gàidhlig a-nis ri fhaotainn air-loidhne de Chaibideil 9 san leabhar: “A dh’ionnsaigh modail ùr airson ath-bheòthachadh coimhearsnachd na Gàidhlig”. Faodar a leughadh an seo. […]

Leugh tuilleadh

“Living off the edge”: taisbeanadh air-loidhne

An Dàmhair 30, 2020

Bha taisbeanadh air-loidhne aig an àrd-ollamh Conchúr Ó Giollagáin airson an t-sreath de sheiminearan aig “The Edge” ann an OGE air Diardaoin 29mh, An Dàmhair, air an robh an tiotal “Living off the edge: The crisis in late modern ethnolinguistic diversity from the Gaelic perspective”. Bha e a’ togail air no toraidhean a thàinig a-mach às […]

Leugh tuilleadh

Neach-rannsachaidh air Aithneachadh Cainnt

An Dàmhair 5, 2020

Tha Lucy Evans air ùr tòiseachadh mar neach-rannsachaidh aig Oilthigh Dhùn Èideann, ag obair air pròiseact Shoillse air aithneachadh cainnt a tha air a stiùireadh leis an Dr Uilleam Lamb. Tha Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean agus Quorate Technology Ltd cuideachd an sàs sa chom-pàirteachas. Seo agallamh a rinn Lucy airson GARG – (Gaelic […]

Leugh tuilleadh