Obair ùr – Rannsaiche Sòiseo-chànanachais

Am Faoilleach 31, 2018

Tha Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean air obair ùr a shanasachadh an seo:

https://www.uhi.ac.uk/en/staff/vacancies/research-fellow-sociolinguistics.html

‘S e oilthigh co-fhillte, anns a bheil foghlam adhartach agus àrd-ìre gan tabhann, a tha ann an Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean. Tha an com-pàirteachas de 13 colaistean is ionadan rannsachaidh suaicheanta, agus tha e freumhaichte anns na coimhearsnachdan ach le ceanglaichean nàiseanta is eadar-nàiseanta agus mar phàirt de structar oilthigh sgìreil.

Bithear a’ fastadh neach anns an dreuchd seo ann an institiud ùr aig an oilthigh ann an Inbhir Nis – Institiud Rannsachaidh Cànain (IRC) / Language Sciences Institute (LSI) – airson taic a chumail ri a cuid obrach.

Rannsaiche Sòiseo-chànanachais

£35,696 – £41,382

Tha e mar phrìomh amas na dreuchd rannsachaidh seo gum bithear an lùib phròiseactan rannsachaidh na h-Institiuid agus a’ cumail taic ris an Stiùiriche airson obair rannsachaidh na h-Institiuid a leasachadh.

Thathar a’ sùileachadh gum bi eòlas iomchaidh air rannsachadh aig ìre àrd aig an tagraiche a shoirbhicheas ann an sòiseo-chànanachas, cànanachas gnìomhach no cuspairean eile iomchaidh don IRC.

Ceann-latha nan iarrtasan: 22 Gearran 2018.

Thèid agallamhan a chumail ann an Inbhir Nis air 5 Màrt 2018.

Fiosrachadh a bharrachd an seo.