Òraid le Stuart Dunmore aig Sabhal Mòr Ostaig

An t-Iuchar 8, 2015

Thug Stuart Dunmore òraid seachad aig an dàrna cho-labhairt aig Soillse air 29/05/15. Seo an taisbeanadh a chleachd e:

Taisbeanadh

Agus rinn e bhidio goirid cuideachd mu na bha e air a bhith ris aig a’ cho-labhairt fhad ’s a bha e ann, le iomradh air na toraidhean a thàinig a-mach às a chuid rannsachaidh: