Prìomh-ghoireas ùr airson measadh agus leudachadh comasan labhairt sa Ghàidhlig

An t-Samhain 12, 2014

Thathar a’ cur air bhog pròiseact airson frèam-obrach eadar-nàiseanta ùr airson teagasg agus ionnsachadh Gàidhlig na h-Alba aig Oilthighean Ghlaschu agus Obair Dheathain. Tha am pròiseact na phàirt de lìonra rannsachaidh Shoillse, Lìonra Nàiseanta an rannsachaidh airson glèidheadh agus ath-bheothachadh na Gàidhlig.

Bidh am pròiseact, Comasan Labhairt ann an Gàidhlig (CLAG), a’ dèanamh cinnteach gum faigh luchd-ionnsachaidh inbheach na Gàidhlig goireas deatamach, coltach riutha sin airson cànain Eòrpach eile, leithid Beurla, Duitsis, agus Gàidhlig na h-Èireann.

Tha CLAG ceangailte ris an Fhrèam-obrach Choitcheann Eòrpach airson Rannsachadh Cànain / Common European Framework of References for Languages (CEFR), agus bidh am pròiseact a’ mìneachadh chlàran-tomhais sa Ghàidhlig bho ìre luchd-tòiseachaidh gu ruige ìre adhartach.

Thèid a chleachdadh cuideachd le luchd-teagaisg cànain agus luchd-ionnsachaidh gus measadh a dhèanamh air ionnsachadh cànain agus comasan ann an labhairt na Gàidhlig.

Cuiridh am frèam-obrach ri àrdachadh anns an àireamh de luchd-ionnsachaidh a bhios a’ ruighinn fileantachd tro a bhith solarachadh amasan ionnsachaidh soilleir, agus a thaobh aithneachadh raointean far an tèid an cuid labhairt sa Ghàidhlig a neartachadh. Bidh e cuideachd ga chruthachadh a-rèir teisteanasan làthaireach Ùghdarras Teisteanasan na h-Alba, agus a’ tarraing air a’ phailteas rannsachaidh a tha ann airson Gàidhlig agus cànain Eòrpach eile

Ga stiùireadh leis an Ollamh Roibeard Ó Maolalaigh agus Nicola Carty bho Oilthigh Ghlaschu, agus buill Shoillse aig Oilthigh Obair Dheathain, An Dr Michelle NicLeòid agus An Dr Marsaili NicLeòid, bidh am pròiseact a’ ruith airson trì bliadhna, le taic bho Chomhairle Maoineachaidh na h-Alba agus Bòrd na Gàidhlig.

Thubhairt Rob Ó Maolalaigh, Ollamh na Gàidhlig aig Oilthigh Ghlaschu: ‘ ’S e CLAG a’ chiad fhrèam-obrach stèidhichte air eòlas agus rannsachadh a bhios a’ solarachadh dòigh chothromach airson cunntas a thoirt air comasan labhairt sa Ghàidhlig. Bithear a’ solarachadh frèam-obrach saidheansail air a bheil feum mòr, agus air an tèid goireasan ùra, èifeachdach airson foghlam a chruthachadh.’

Thubhairt Michelle NicLeòid, Àrd-òraidiche na Gàidhlig agus Co-stiùiriche Shoillse aig Oilthigh Obair Dheathain: ‘Tha sinn air leth toilichte a bhith ag obair còmhla ri co-obraichean aig Oilthigh Ghlaschu air a’ phròiseact rannsachaidh ùr seo agus tha sinn taingeil do Chomhairle Maoineachaidh na h-Alba agus Bòrd na Gàidhlig airson an cuid taic. Tha am pròiseact ùr seo a’ togail air a’ bhun-stèidh eòlais làthaireach mu roinn an luchd-ionnsachaidh inbheach ann an lìonra Shoillse agus bidh buaidh shònraichte aige airson luchd-ionnsachaidh inbheach agus luchd-teagaisg na Gàidhlig.’

Thubhairt Bòrd na Gàidhlig: ‘Thathar an dràsta a’ sireadh fiosrachadh bho luchd-ionnsachaidh mu na feumalachdan aca air an slighe gu fileantachd sa Ghàidhlig, agus cuiridh seo ris a’ phròiseact seo agus pròiseactan eile san àm ri teachd. Tha còmhraidhean le luchd-ionnsachaidh agus luchd-teagaisg air sealltainn gu bheil feum air leithid a ghoireas a bhios a’ cuideachadh le dealbhachadh chlasaichean agus a’ toirt cothrom do luchd-ionnsachaidh an sgilean cànain fhèin a mheasadh. Bidh an goireas ann am buidheann ghoireasan a tha an-dràsta fo leasachadh ann an ro-innleachd Bòrd na Gàidhlig agus com-pàirtichean nàiseanta eile.’

Fiosrachadh Mheadhanan: nick.wade@glasgow.ac.uk / (+44) 0141 330 7126