Rannsachadh sna h-Eileanan: Agallamh

An Giblean 20, 2016

Gordan

Tha sgiobaidhean Shoillse ag obair ann an Sgalpaigh, Griomasaigh, agus Èirisgeigh an-dràsta airson Pròiseact Rannsachaidh Gàidhlig nan Eilean. Seo Gòrdan Camshron a’ bruidhnn mu na tha iad a’ dèanamh, an toiseach sa Bheurla agus e a-mach air a’ phròiseact san fharsaingeachd, agus an uair sin sa Ghàidhlig air na tha e air a bhith ris ann an Èirisgeigh.