Taisbeanadh do Chomann Eachdraidh Uibhist a Tuath

June 27, 2022

Chaidh taisbeanadh a thoirt seachad do Chomann Eachdraidh Uibhist a Tuath le Iain Caimbeul agus Conchúr Ó Giollagáin air Staing na Gàidhlig mar phàirt dhen phròiseact “Aire Air Sunnd” sa bheil CEUT an sàs an-dràsta. Chaidh seo a leantail le deasbad beòthail le buill a’ Chomainn. Faodar an taisbeanadh fhaicinn an seo:

Agus seo PDF dheth.

Chaidh an taisbeanadh a lìbhrigeadh mar a’ chiad phàirt ann an sreath de bhuithtean obrach air-loidhne co-cheangailte le gnothaichean Gàidhlig gu sònraichte ann an com-pàirteachas le Guthan nan Eilean.