Triùir Luchd-Obrach Ùr

An t-Sultain 2, 2015

Thòisich Tamás Pétervári (air an taobh chlì) aig Soillse mar rannsaiche ann an sòiseo-chànanachas air 01/05/15. ’S e an t-uallach as motha a th’ air a bhith ag obair mar neach-taic rannsachaidh do Stiùiriche Shoillse, Prof Conchúr Ó Giollagáin.

Thòisich Gòrdan Camshron (sa mheadhan) agus Pàdruig Moireach air 01/09/15. Bidh iadsan ag obair còmhla mar luchd-rannsachaidh coimhearsnachd air a’ phròiseict ùr aig Soillse – Pròiseact Rannsachaidh Gàidhlig nan Eilean. Ged a bhios iad stèidhte aig Sabhal Mòr Ostaig, còmhla ri Tamás, bidh iad a’ siubhal air feadh nan Eilean Siar.

Triuir